عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 90 -  گذري به نيم قرن خيانت
صفحه : 90
آنچه اسباب خوشحالي است اين است كه اين نهضت اسلامي ايران موجب شد كه اين اختلافات رو به نقصان گذاشت و رو به نابودي . دانشگاه با دانشجويان ديني ما با هم شدند. الان اين مجلسي كه از آقايان قضات و آقايان وكلاي دادگستري هست ، هيچ وقت براي ما نبوده است . حالا ما با شما مواجهيم و درددلها را با شما مي خواهيم بكنيم . ما زياددرددل داريم آقا. و آن درددلي است كه شماها داريد.
آقايان بايد متوجه باشند كه همه اينها عواملي بود كه اين ملت ، كه بايد يكپارچه در تحت يك لوا مليت خودشان را حفظ كنند، اين يكپارچگي را از اينها بگيرند و اينها را با هم مختلف كنند، بلكه دشمن كنند با هم . اين جهتي است كه موجب تاسف است . و لهذا قبل از اين نهضت ، ما هيچ وقت با شما آقايان مواجه نبوديم ، و با يك طايفه ديگر مواجه بوديم .
گذري به نيم قرن خيانت
ما پنجاه سال است كه هيچ چيز آزاد نداشتيم . همه شما مي دانيد، از آن وقتي كه رضا شاه آمد تا الاني كه من اينجا نشسته ام ، ما غير از اينكه حالا - اخيرا شده است - ما هيچ چيز آزاد نداشتيم . نه مطبوعات آزاد داشتيم ، نه يك دادگستري مستقل داشتيم ، نه يك كانون وكلاي مستقل . همه اش آنها تصرف داشتند. نه يك دانشگاه داشتيم ، نه مي توانستند جوانهاي ما را تربيت صحيح بكنند . . . اينها را عقب نگه داشتند. فرهنگ مايك فرهنگي است كه برمي گرداند بچه هاي ما را به طرف عقب . يك باب مفصلي است اينكه راجع به فرهنگ ، اينها چه كردند.
از آن طرف ، مراكزي كه براي فحشا درست كردند در تمام كشور، خصوصا در تهران .اين همه مراكز فحشا در تهران و اطراف تهران درست شد. جوانهاي ما را كشيدند به اين مراكز، و در آن مراكز اين نيروي انساني ما را از بين بردند. از آن طرف ، اقتصاد ما را به آنطور كه مي بينيد رساندند. كشاورزي ما را آنطور كه ملاحظه مي كنيد عقب بردند و ازبين بردند. و همه چيز ما الان از بين رفته است . از آن طرف ، ارتش ما يك ارتشي است كه