عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 9 -  به اميد پيروزي نهايي
صفحه : 9
را فرهنگ استعماري كرد، زراعتش را به باد فنا داد، خزاينش را به باد فنا داد، مملكت راويران كرد، و جندي او و ارتش او را تابع ارتش غير كرد، تابع مستشاران غير كرد و اينهاتاسفاتي است كه ما داريم و ملت ما دارند، [بار ديگر بتواند به قدرت باز گردد].
به اميد پيروزي نهايي
ما بايد از همه طبقات ملت تشكر كنيم كه اين پيروزي تا اينجا به واسطه وحدت كلمه بوده است . وحدت كلمه مسلمين - همه ، وحدت كلمه اقليتهاي مذهبي با مسلمين ،وحدت دانشگاه و مدرسه علمي ، وحدت طبقه روحاني و جناح سياسي . بايد همه اين رمز را بفهميم كه وحدت كلمه رمز پيروزي است ؛ و اين رمز پيروزي را از دست ندهيم و- خداي نخواسته - شياطين بين صفوف شما تفرقه نيندازند. من از همه شما تشكر مي كنم و از خداي تبارك و تعالي سلامت و عزت همه شما را طالب ، و از خداي تبارك و تعالي قطع دست اجانب و ايادي بسته به آنها را خواهان هستم .
ما پيروزي مان وقتي است كه دست اين اجانب از مملكتمان كوتاه شود و تمام ريشه هاي رژيم سلطنتي از اين مرز و بوم بيرون برود و همه رانده بشوند. و اين كارها واين چيزهايي كه اخيرا واقع مي شود و دست و پا مي زنند عمال اجانب كه يا شاه رابرگردانند - يعني شاه سابق - و يا رژيم ديگري و يا رژيم سلطنتي را حفظ كنند، اين مطلب را بايد بدانند كه گذشته است مطلب ؛ و اينطور مسائلي كه شما پيش مي آوريددست و پايي بيش نيست . و اگر تسليم ملت نشويد، ملت شما را به جاي خودش مي نشاند.