عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 89 -  توطئه جدايي مردم از روحانيت
صفحه : 89
است ! و اين براي اين بود كه مي خواستند كه مذهب را در نظر مردم و در نظر روشنفكرهانازل كنند، و از دست بدهند اينها اعتصام به مذهب را. در صورتي كه كسي كه به تاريخ انبيا توجه بكند، مي بيند كه انبيا از توده ها درآمدند و حمله كردند به قدرتمندها. از بين همين توده ها. حضرت موسي يك شباني بود با يك عصا، از همين توده ها، بر ضدفرعون قيام كرد تا آنجا كه رساند. پيغمبر خودمان كه تاريخش نزديك است ، و همه آقايان لابد مي دانند، اين يك شخصي بود كه از همين توده ها و جمعيتها بود و با همينهابود؛ و از بدو بعثت تا آخر با قدرتمندها و باغدارها و مكنت دارها و سرمايه دارها هميشه در جدال بود. پيغمبرها از اين توده ها بودند و قدرتمندها را مي ترساندند، نه ازقدرتمندها بودند براي اينكه توده ها را [خام ] بكنند. اين يك مطلبي است كه واضح است لكن دست تبليغات اجانب خيلي قوي است .
از آن طرف ديدند كه خوب بين خود اقشار ملت ، اگر اينها با هم متحد باشند، باز هم آن منافعي كه مي خواهيم ببريم نمي توانيم ببريم ؛ بين اقشار اين ملت ما اختلاف بيندازيم .اول متوجه شدند به روحانيت . در زمان رضا خان - اگر كسي يادش باشد، آقايان هر كدام يادشان باشد - همچو روحانيت را كوبيدند كه ديگر نه خطيبي براي ما گذاشتند نه امام جماعتي ، تمام را كوبيدند. نه مجلسي ، مجلس خطابه اي براي ما ماند. و در بين ملت آنطور اينها را ذليل كردند كه حتي شوفرها ملاها را به اتومبيلها گاهي نمي نشاندند،مي گفتند نمي نشانيمت در اتومبيل ! ملا را نمي نشانيم در اتومبيل . تضعيف كردندروحانيت را. از يك طرف اختلاف بين احزاب درست كردند؛ و اين هم يك راه اختلافي شد كه اينها به سر هم زدند، و اين هم يك بساطي شد. دانشگاهي را بادانشگاههاي ما(1) از هم جدا كردند. آنها اينها را يكجور طرد مي كردند، اينها آنها رايكجور طرد مي كردند. و اينها كه تفصيلش زياد است و من هم حالم مقتضي نيست . خود
توطئه جدايي مردم از روحانيت