عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 8 -  گام نخست پيروزي
سخنراني
زمان : 12 بهمن 1357 / 3 ربيع الاول 1399
موضوع : سخنراني تاريخي امام خميني در بيان چگونگي جريان انقلاب
مناسبت : بازگشت امام خميني به ايران پس از پانزده سال تبعيد
حضار: ميليونها تن از مردم
مكان : تهران ، فرودگاه مهرآباد
صفحه : 8
تشكر از همه طبقات
بسم الله الرحمن الرحيم
آن زحمتهاي فوق العاده شماست كه با وحدت كلمه پيروز شديد؛ البته در قدم اول ،پيروزي شما. . . الان [در مرحله اول است ] و آن اينكه خائن اصلي را كه محمدرضا نام دارد، از صحنه كنار زديد. گرچه گفته مي شود كه در خارج از كشور به دست و پا افتاده است ؛ و حالا كه اربابها هم دست رد بر سينه او زده اند و او را راه نمي دهند، حالا متوسل شده به بعضي همجنسهاي خودش ، شايد بتواند باز راهي پيدا كند. و اين يك خيال خامي است كه بعد از پنجاه سال خيانتهاي اين سلسله و بعد از سي و چند سال جنايات وخيانات اين شخص خائن به اين مملكت ، كه مملكت ما را به عقب راند، مملكت ما را -فرهنگش
من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر مي كنم . عواطف ملت ايران به دوش من بار گراني است كه نمي توانم جبران كنم . من از طبقه روحانيون كه در اين قضاياي گذشته جانفشاني كردند، تحمل زحمات كردند، از طبقه دانشجويان كه در اين مسائل مصايب ديدند، از طبقه بازرگانان و كسبه كه در زحمت واقع شدند، از جوانان بازار و دانشگاه ومدارس علمي كه در اين مسائل خون دادند، از اساتيد دانشگاه ، از دادگستري ، قضات دادگستري ، وكلاي دادگستري ، از همه طبقات ، از كارمندان ، از كارگران ، از دهقانان ، ازهمه طبقات ملت تشكر مي كنم .
گام نخست پيروزي
صفحه : 9
را فرهنگ استعماري كرد، زراعتش را به باد فنا داد، خزاينش را به باد فنا داد، مملكت راويران كرد، و جندي او و ارتش او را تابع ارتش غير كرد، تابع مستشاران غير كرد و اينهاتاسفاتي است كه ما داريم و ملت ما دارند، [بار ديگر بتواند به قدرت باز گردد].
به اميد پيروزي نهايي
ما بايد از همه طبقات ملت تشكر كنيم كه اين پيروزي تا اينجا به واسطه وحدت كلمه بوده است . وحدت كلمه مسلمين - همه ، وحدت كلمه اقليتهاي مذهبي با مسلمين ،وحدت دانشگاه و مدرسه علمي ، وحدت طبقه روحاني و جناح سياسي . بايد همه اين رمز را بفهميم كه وحدت كلمه رمز پيروزي است ؛ و اين رمز پيروزي را از دست ندهيم و- خداي نخواسته - شياطين بين صفوف شما تفرقه نيندازند. من از همه شما تشكر مي كنم و از خداي تبارك و تعالي سلامت و عزت همه شما را طالب ، و از خداي تبارك و تعالي قطع دست اجانب و ايادي بسته به آنها را خواهان هستم .
ما پيروزي مان وقتي است كه دست اين اجانب از مملكتمان كوتاه شود و تمام ريشه هاي رژيم سلطنتي از اين مرز و بوم بيرون برود و همه رانده بشوند. و اين كارها واين چيزهايي كه اخيرا واقع مي شود و دست و پا مي زنند عمال اجانب كه يا شاه رابرگردانند - يعني شاه سابق - و يا رژيم ديگري و يا رژيم سلطنتي را حفظ كنند، اين مطلب را بايد بدانند كه گذشته است مطلب ؛ و اينطور مسائلي كه شما پيش مي آوريددست و پايي بيش نيست . و اگر تسليم ملت نشويد، ملت شما را به جاي خودش مي نشاند.