عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 8 -  سخنراني در فرودگاه مهرآباد "بيان چگونگي جريان انقلاب "
سخنراني
زمان : 12 بهمن 1357 / 3 ربيع الاول 1399
موضوع : سخنراني تاريخي امام خميني در بيان چگونگي جريان انقلاب
مناسبت : بازگشت امام خميني به ايران پس از پانزده سال تبعيد
حضار: ميليونها تن از مردم
مكان : تهران ، فرودگاه مهرآباد
صفحه : 8
تشكر از همه طبقات
بسم الله الرحمن الرحيم
آن زحمتهاي فوق العاده شماست كه با وحدت كلمه پيروز شديد؛ البته در قدم اول ،پيروزي شما. . . الان [در مرحله اول است ] و آن اينكه خائن اصلي را كه محمدرضا نام دارد، از صحنه كنار زديد. گرچه گفته مي شود كه در خارج از كشور به دست و پا افتاده است ؛ و حالا كه اربابها هم دست رد بر سينه او زده اند و او را راه نمي دهند، حالا متوسل شده به بعضي همجنسهاي خودش ، شايد بتواند باز راهي پيدا كند. و اين يك خيال خامي است كه بعد از پنجاه سال خيانتهاي اين سلسله و بعد از سي و چند سال جنايات وخيانات اين شخص خائن به اين مملكت ، كه مملكت ما را به عقب راند، مملكت ما را -فرهنگش
من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر مي كنم . عواطف ملت ايران به دوش من بار گراني است كه نمي توانم جبران كنم . من از طبقه روحانيون كه در اين قضاياي گذشته جانفشاني كردند، تحمل زحمات كردند، از طبقه دانشجويان كه در اين مسائل مصايب ديدند، از طبقه بازرگانان و كسبه كه در زحمت واقع شدند، از جوانان بازار و دانشگاه ومدارس علمي كه در اين مسائل خون دادند، از اساتيد دانشگاه ، از دادگستري ، قضات دادگستري ، وكلاي دادگستري ، از همه طبقات ، از كارمندان ، از كارگران ، از دهقانان ، ازهمه طبقات ملت تشكر مي كنم .
گام نخست پيروزي
صفحه : 9
ما پيروزي مان وقتي است كه دست اين اجانب از مملكتمان كوتاه شود و تمام ريشه هاي رژيم سلطنتي از اين مرز و بوم بيرون برود و همه رانده بشوند. و اين كارها واين چيزهايي كه اخيرا واقع مي شود و دست و پا مي زنند عمال اجانب كه يا شاه رابرگردانند - يعني شاه سابق - و يا رژيم ديگري و يا رژيم سلطنتي را حفظ كنند، اين مطلب را بايد بدانند كه گذشته است مطلب ؛ و اينطور مسائلي كه شما پيش مي آوريددست و پايي بيش نيست . و اگر تسليم ملت نشويد، ملت شما را به جاي خودش مي نشاند.
را فرهنگ استعماري كرد، زراعتش را به باد فنا داد، خزاينش را به باد فنا داد، مملكت راويران كرد، و جندي او و ارتش او را تابع ارتش غير كرد، تابع مستشاران غير كرد و اينهاتاسفاتي است كه ما داريم و ملت ما دارند، [بار ديگر بتواند به قدرت باز گردد].
به اميد پيروزي نهايي
ما بايد از همه طبقات ملت تشكر كنيم كه اين پيروزي تا اينجا به واسطه وحدت كلمه بوده است . وحدت كلمه مسلمين - همه ، وحدت كلمه اقليتهاي مذهبي با مسلمين ،وحدت دانشگاه و مدرسه علمي ، وحدت طبقه روحاني و جناح سياسي . بايد همه اين رمز را بفهميم كه وحدت كلمه رمز پيروزي است ؛ و اين رمز پيروزي را از دست ندهيم و- خداي نخواسته - شياطين بين صفوف شما تفرقه نيندازند. من از همه شما تشكر مي كنم و از خداي تبارك و تعالي سلامت و عزت همه شما را طالب ، و از خداي تبارك و تعالي قطع دست اجانب و ايادي بسته به آنها را خواهان هستم .