عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 68 -  دولت شرعي و واجب الاتباع
صفحه : 68
ارضي " فاسد كردند كشاورزي ما را، و بازار درست كردند براي اربابهاي خودشان . به اسم "تمدن " و "ترقي " ما را به عقب بردند؛ فرهنگ ما را عقب راندند. تمام اوضاع ايران راخراب كردند، جز قبرستانها را كه آباد شد! يعني قبرستانهاي ما كه عددش چند بود، عددزيادتر پيدا كرد، آباد شد؛ اما اوضاع مملكتمان همه خراب شد. اينها اگر به نصيحت روحانيون گوش بدهند و آنچه كه صلاح ملت است ما به آنها مي گوييم آنها هم انقيادكنند، ديگر اين اوضاع پيش نمي آيد. نه ديگر قبرستانهاي ما دوباره آبادتر مي شود و نه مملكت خرابتر؛ نه خون عزيزهاي ما مي ريزد نه مادرهاي جوان مرده به عزا مي نشينند.من نصيحت مي كنم اين دولت و ارتش را به اينكه شما دست برداريد از اين لجاجت .شما خاضع بشويد به راي ملت . راي ملت اين است كه مي بينيد. ملت عبارت از مركز تاآخر - هر جا كه اسمش ايران است . شما در يك ده برويد و ببينيد كه دهي داريد كه اين صداها در آن نباشد؟ يك شهري پيدا مي كنيد كه فريادشان بلند نباشد كه ما استقلال وآزادي و حكومت اسلامي مي خواهيم و ما اين رژيم را نمي خواهيم ؟
احترام به راي ملت بگذاريد. احترام به آراي علماي اسلام بگذاريد. احترام به آراي اقشار مختلفه ملت بگذاريد. زيادتر از اين مردم را به خاك و خون نكشيد. ما دولت راتعيين كرديم ؛ هم به حسب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم . ما به حسب ولايت شرعي كه داريم و به حسب آراي ملت كه ما را قبول كرده است ، آقاي مهندس بازرگان را مامور كرديم كه دولت تشكيل بدهد، دولت موقت ؛ براي اينكه آراي ملت رابا رفراندم راجع به رژيم استفسار كند؛ ولو اينكه من احتياج به اين نمي ديدم براي اينكه آراي ملت اين همه گفته شده است و فرياد كرده اند؛ اينقدر فرياد اينكه ما حكومت اسلامي مي خواهيم و ما رژيم شاهنشاهي را نمي خواهيم . ديگر احتياج نيست لكن براي اينكه بهانه ها تمام بشود و ثابت بشود به اينكه مطلب اينطور است ؛ ملت ايران مسلم است ،ملت ايران يك رژيمي كه برخلاف اسلام است نمي خواهد، ملت اسلام حكم اسلام را
دولت شرعي و واجب الاتباع