عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 57 -  رژيم غير قانوني پهلوي
صفحه : 57
ملت ما مسلم است ، علاقه مند به اسلام است ، عدل اسلامي را ديده است ؛ تاريخ ما ازحكومتهايي كه در صدر اسلام بوده است خبر به ما داده است كه وضع حكومتها چه بوده است ، وضع حاكم چه بوده است . حضرت اميرالمومنين ،علي ابن ابيطالب ، كه حاكم بر يك صحنه بزرگ [بوده است ]، يك ممالك بزرگ ، ازعربستان سعودي گرفته تا مصر، ايران ، عراق و سوريه و ساير جاها را داشته است ، همين قاضي اي كه خودش قرار داده براي قضا، وقتي كه يك نفر يهودي [عليه ] او دعوي كرده است و ادعا كرده است چيزي را، قاضي [آن حضرت ] را خواسته و او هم آمده است درمحضر قاضي و با يهودي در عرض هم نشسته اند، و دادخواهي شده است ، و قاضي حكم برخلاف حضرت امير - سلام الله عليه - يعني حكومت وقت كرده است ، و [آن حضرت ] تسليم بوده است . يك همچو وضع حكومتي در بشر معلوم نيست تحقق پيداكرده باشد. و ما آرزوي يك همچو حكومتي داريم . يك حكومت عادل كه نسبت به افراد رعيت علاقه مند باشد؛ عقيده اش اين باشد كه بايد من نان خشك بخورم كه مبادايك نفر در مملكت من زندگي اش پست باشد، گرسنگي بخورد. ما مي خواهيم يك همچو حكومت عدلي ايجاد كنيم .
رژيم غير قانوني پهلوي
و چنانكه شما مي دانيد - يعني خبرنگارها به واسطه اطلاعاتي كه در ممالك خودشان هست ، و ما هم به واسطه اطلاعاتي كه در اين مملكت داريم و مشاهداتي كه داشتيم - ازاول كه رضاخان كودتا كرد و آمد به تهران ، (2) تا آن وقتي كه مجلس موسسان درست كردو وكلايي خودش درست كرد، تمام اينها با سرنيزه بود و اراده ملت هيچ دخالت در اين مسائل نداشت و ملت به هيچ وجه در حساب نمي آمد. و يك همچو جمعيتي كه او جمع كرده بود و با سرنيزه مسئله موسسان را تاسيس كرد و آنها راي دادند، اين راي راي باطل بوده است ؛ اين مجلس مجلس ملي نبوده است ؛ و چون مجلس ملي نبوده است ، رژيم