عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 523 -  آزادي و استقلال در سايه اسلام
صفحه : 523
نگاهي به عملكرد دودمان پهلوي در ايران
فشار به جايي رسيد كه نه زن در اين مملكت اختيار داشت از خود و نه مرد؛ نه روحاني مي توانست وظايف روحانيت خودش را حفظ كند و نه دانشگاهي مي توانست وظايف خودش را حفظ كند. اينها تمام مفاخر ايران را از دست دادند؛ بردند و ماموريت داشتند كه براي ايران هيچ مفخري نگذارند. مفاخر ما ايلات و عشاير ما بودند، آنها راسركوب كردند. مفاخر ما دانشگاههاي ديني و فرهنگي بود، آنها را سركوب كردند.مفاخر ما ارتش ما بود، آنها را به واسطه مستشاران در بند كشيدند. تمام فرهنگ ما را واقتصاد ما را از بين بردند. حالا هم كه فرار كردند، جواهرات ما را مقداري پدر برد ومقدار زيادي پسر؛ و پولهاي ايران را در بانكهاي خارجي متمركز كرده اند و الان قرضهاي زيادي از ايران در ممالك خارجي به اسم اينها ثبت است . ولي بحمدالله ملت ما در يك زماني بپاخاست و با خواست خداي تبارك و تعالي دست آنها را از ذخاير ماكوتاه كرد. به خواست خداي تبارك و تعالي دست اجانب از اين مملكت كوتاه شد.
من از خداي تبارك و تعالي توفيق تمام ملت ايران را، و خصوصا عشاير محترم ايران را، و خصوصا شما عشاير محترم ايل بختياري را خواهان هستم و اميدوارم همان طور كه تاكنون با اين نهضت همراه بوديد، از اين به بعد هم اين نهضت را حفظ كنيد. برادران من !در سايه اسلام مي توانيد سعادت در دنيا و آخرت پيدا بكنيد، در سايه اسلام مي توانيدمفاخر خودتان را برگردانيد، در سايه اسلام مي توانيد آزاد و مستقل باشيد. اين اسلام راحفظ كنيد؛ اين نهضت اسلامي را حفظ كنيد و همان طوري كه در رفراندم راي داديد وموفق شديد، و تقريبا صددرصد رفراندم پيروز شد، همان طور در مجلس موسسان نيزجديت كنيد و آراي خودتان را براي اشخاص بيدار، امين ، مومن مسلم ، وطنخواه ، به صندوقهايي كه بعدها. . . درست مي شود بريزيد. و بعد از آن نيز كه قضيه مجلس شورا
آزادي و استقلال در سايه اسلام
بودند.