عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 522 -  سخنراني در جمع عشاير بختياري ايذه "اوضاع ايران در دوران پهلوي "
مكان : قم
موضوع : اوضاع ايران در دوران خاندان پهلوي
حضار: نمايندگان عشاير بختياري شهرستان ايذه (1)
زمان : 21 فروردين 1358 / 12 جمادي الاول 1399
سخنراني
صفحه : 522
شما جوانمردان ايل بختياري خوش آمديد. يكي از بزرگترين خيانتهايي كه سلسله پهلوي بر ايران كردند اين بود كه عشاير و ايلات ما را از بين بردند. اينها به واسطه اينكه مامور بودند آن كساني كه پشتوانه اين مملكتند(2) سركوب كنند. پشتوانه مملكت ماايلات و عشاير بودند كه از آن جمله "ايل بختياري " كه من سوابق با آنها دارم . ازماموريتهايي كه رضاشاه داشت اين بود كه تمام ايلات را در اطراف ايران از بين ببرد وآنها را به اسم اينكه مي خواهيم شهري كنيم سركوب كنند. مي خواستند كه ايران پشتوانه نداشته باشد تا بتوانند هرچه خيانت است بكنند. اين پشتوانه هاي ما را از بين بردند وسركوب كردند و به آمال خودشان رسيدند. اينهمه خيانت كردند بر ما؛ مخازن ما رابردند، نفت ما را بردند، و در ازاي آن اسلحه هايي آوردند كه به درد ايران نمي خوردبلكه براي خود آنها براي اينكه پايگاه داشته باشند در ايران ، آنها را آوردند، به اسم اينكه پول نفت است . شما تنها ايل بختياري نيستيد كه رنج ديديد، در زمان اين پدر وپسر؛ تمام ايلات ايران و عشاير محترم ايران بودند بلكه عشاير و ايلات محترم تنهانبودند، تمام اقشار ايران - از مذهبيها و علماي مذهب تا آخرين فرد ايران - در تحت فشار
بسم الله الرحمن الرحيم
عشاير و ايلات در دوران پهلوي
صفحه : 523
آزادي و استقلال در سايه اسلام
بودند.
نگاهي به عملكرد دودمان پهلوي در ايران
فشار به جايي رسيد كه نه زن در اين مملكت اختيار داشت از خود و نه مرد؛ نه روحاني مي توانست وظايف روحانيت خودش را حفظ كند و نه دانشگاهي مي توانست وظايف خودش را حفظ كند. اينها تمام مفاخر ايران را از دست دادند؛ بردند و ماموريت داشتند كه براي ايران هيچ مفخري نگذارند. مفاخر ما ايلات و عشاير ما بودند، آنها راسركوب كردند. مفاخر ما دانشگاههاي ديني و فرهنگي بود، آنها را سركوب كردند.مفاخر ما ارتش ما بود، آنها را به واسطه مستشاران در بند كشيدند. تمام فرهنگ ما را واقتصاد ما را از بين بردند. حالا هم كه فرار كردند، جواهرات ما را مقداري پدر برد ومقدار زيادي پسر؛ و پولهاي ايران را در بانكهاي خارجي متمركز كرده اند و الان قرضهاي زيادي از ايران در ممالك خارجي به اسم اينها ثبت است . ولي بحمدالله ملت ما در يك زماني بپاخاست و با خواست خداي تبارك و تعالي دست آنها را از ذخاير ماكوتاه كرد. به خواست خداي تبارك و تعالي دست اجانب از اين مملكت كوتاه شد.
من از خداي تبارك و تعالي توفيق تمام ملت ايران را، و خصوصا عشاير محترم ايران را، و خصوصا شما عشاير محترم ايل بختياري را خواهان هستم و اميدوارم همان طور كه تاكنون با اين نهضت همراه بوديد، از اين به بعد هم اين نهضت را حفظ كنيد. برادران من !در سايه اسلام مي توانيد سعادت در دنيا و آخرت پيدا بكنيد، در سايه اسلام مي توانيدمفاخر خودتان را برگردانيد، در سايه اسلام مي توانيد آزاد و مستقل باشيد. اين اسلام راحفظ كنيد؛ اين نهضت اسلامي را حفظ كنيد و همان طوري كه در رفراندم راي داديد وموفق شديد، و تقريبا صددرصد رفراندم پيروز شد، همان طور در مجلس موسسان نيزجديت كنيد و آراي خودتان را براي اشخاص بيدار، امين ، مومن مسلم ، وطنخواه ، به صندوقهايي كه بعدها. . . درست مي شود بريزيد. و بعد از آن نيز كه قضيه مجلس شورا
صفحه : 524
من از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعادت شما را مي خواهم و متشكرم از اينكه آمده ايد و از نزديك تفقد از ما مي كنيد. خداوند همه شما را سعادتمند كند.
والسلام عليكم و رحمه الله
پيش مي آيد، باز افراد سالم ، افراد وطنخواه ، افراد وطندوست ، افرادي كه نه شرقي باشندنه غربي بلكه در صراط مستقيم انسانيت و اسلاميت باشند، انتخاب كنيد و به آنها راي بدهيد.