عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 517 -  در راه سازندگي
صفحه : 517
آدمي كه امين باشد، يك آدمي كه ملي باشد، جهات شرقي نداشته باشد، جهات غربي نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به كشور باشد، اين را بايد چراغ برداريم از اين طرف به آن طرف بگرديم پيدا بكنيم . چرا؟ براي اينكه بيش از سالهاي طولاني - و اخيرا بيش از پنجاه سال - اينها زحمت كشيدند كه نگذارند آدم پيدا بشود.آدمها را كشتند، اشخاص موثر را يكي بعد از ديگري كشتند و نگذاشتند كه در مملكت مايك آدمهايي كه امين باشند، متدين باشند و ملي باشند، گرايش چپي نداشته باشند،گرايش راستي نداشته باشند، اينها نگذاشتند كه رشد بكنند جوانهاي ما. اينها رخنه كردنددر فرهنگ ما و فرهنگ ما را يك وضعي درست كردند كه نتواند انسان درست بكند.
در راه سازندگي
ما حالا - از حالا - بايد شروع بكنيم براي انسان سازي . يك مملكت غني اي كه همه چيز دارد، يك مملكتي كه همه چيز دارد مع ذلك حالا بايد روي گنجهاي خودش بنشيند گرسنگي بخورد! اين جز [براي ] اين نبود كه نگذاشتند كه اين مملكت ما روي موازين انساني اداره بشود. حالا ما بايد از سر بنشينيم همه مان با هم ، با شركت همه . يك طايفه نمي تواند، دولت نمي تواند؛ ملت بايد با دولت باشد، دولت با ملت باشد، همه باهم به فكر باشند، متفكرين ما فكر بكنند، نقشه بكشند تا اينكه باز يك انسانهايي مادرست بكنيم بعد از چند سال بتوانيم كه درست اين مملكت را اداره بكنيم .
و من اميدوارم كه خداوند شماها را كه قدرت انساني اين مملكت هستيد، شماها راحفظ كند؛ جوانهاي ما را حفظ كند. و بيدار كند همه ما را، كه به تكاليفي كه خدا براي ماتعيين كرده است عمل بكنيم ؛ و اين قدرت اسلامي كه همه ديديد محفوظ بماند و اين وحدت كلمه محفوظ بماند. و ان شاءالله يك مملكت از خودمان باشد و خودمان اداره بكنيم ، هم معنوياتش را و هم مادياتش را.
خدا به همه شما توفيق و سعادت عنايت كند؛ سلامت باشيد، موفق باشيد؛ جزاكم الله ان شاءالله موفق باشيد، مويد باشيد؛ ان شاءالله سلامت باشيد.