عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 515 -  سخنراني در جمع كاركنان مخابرات "لزوم سازندگي در كشور"
حضار: كاركنان مخابرات
مكان : قم
سخنراني
زمان : 19 فروردين 1358 / 10 جمادي الاول 1399
موضوع : قدرت ملت - خرابيهاي ايران - در راه سازندگي
صفحه : 515
نقش كاركنان مخابرات در پيروزي انقلاب اسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
من مي دانم كه دستگاه مخابراتي به ما خيلي كمك كرده . همان وقتي كه ما در خارج بوديم باز آنها، در صورتي كه همه چيز سانسور بود، به ما كمك مي كردند و مخابرات مارا درست مي گرفتند و مي رساندند. . . من از همه اين آقايان و از همه شماها متشكر هستم .و شما سهيم هستيد در اين نهضت و اميدوارم كه باز با شركت شما آقايان و ساير اقشارملت ، اين نهضت به آخر برسد.
و بايد همه ما با هم متصل باشيم و گمان نكنيم كه كار تمام شده و به آخر رسيده است .بايد ما نيمه راه ، خودمان را ببينيم كه تا آخر راه با قدرت و قوه جلو برويم ؛ بايد همه ما باهم [به پيش برويم ] همان طوري كه ملاحظه كرديد به واسطه وحدت كلمه ملت و به واسطه توجه به اسلام و ديانت ، اين راه را تا اينجا آمده ايم . در صورتي كه قدرت دست
اين نهضت الان بين راه است ؛ يعني بحمدالله دست اجانب را تا آن مقداري كه مي شود كوتاه كرديم ، و عمال اجانب هم - كه در راسش محمدرضا بود - آنها هم خارج شدند؛ و به همت ملت و خواست خداي تبارك و تعالي تا اينجا رسيديم . و از اينجا به بعدهم كه قضيه سازندگي هست و قضيه ريشه كن كردن اين اقشاري ، كه باز از آنها ريشه هاي فاسدي در كشور ما هست كه اينها خيلي شان از عمال امريكا هستند ولو با يك چهره ديگر.
برتري قدرت ملت
صفحه : 516
خرابيهاي اقتصادي و فرهنگي
آنها بود و ملت ما جز مشت و خون چيزي نداشت لكن اتكال به خدا كرد و وحدت كلمه در بين همه اقشار حاصل شد، به طوري كه ديگر ابرقدرتها هم نتوانستند او را ابقايش كنند! در صورتي كه قبلا دائما اين مسئله را مي گفتند كه "نه ، اين بايد باشد! " اين انگلستان مي گفت كه اين وفادار به ماست بايد باشد؛ امريكا به صورت ديگر مي گفت ؛ شوروي بااين صورتها نمي گفت ؛ لكن پشتيبان بودند آنها همه . در صورتي كه همه ابرقدرتهاپشتيبان بودند، و خودش هم يك قدرت شيطاني داشت ، سازمانها داشت ، بساط داشت ،مع ذلك قدرت ملت معلوم شد كه بالاتر از همه چيز است .
قدرت ملت به چه حاصل شد؟ به اين حاصل شد كه همه با هم ، مقصد اسلام ! اگر همه هم با هم بودند لكن مقاصدي داشتند كه غير مقصد اسلام بود، اينطور پايداري نمي كردند. شما ملاحظه كرديد كه جوانهاي ما كه شهيد شدند - همه اينها - شهادت رااستقبال مي كردند؛ اين براي قدرت اسلام بود. و از حالا به بعد هم بايد اين قدرت راحفظ كرد، اين ايمان را حفظ كرد تا اين وحدت كلمه حفظ بشود، تا پيروز بشويم ان شاءالله . و من اميدوارم كه با وحدت كلمه و قدرت ايمان ، ما اين راه را تا آخر برسانيم ، به آنطوري كه مي خواهيم .
الان همه دستگاهها باز آن باقيمانده طاغوت در آن هست . اينها سالهاي طولاني عادت دادند ادارات را - عرض كنم كه - همه اقشار را، به يك وضع طاغوتي ؛ و تا آمده اين متبدل بشود به يك وضع اسلامي - انساني ، يك قدري طولاني است . و از آن طرف ،خرابيهايي كه در ايران كردند آنها، و ايران را تقريبا به شكل يك خرابه درآوردند. ازحيث اقتصاد همچو عقبند كه مدتها بايد طول بكشد تا بتوانند اينها يك اقتصاد صحيحي داشته باشند. فرهنگ ما را آنطور كردند كه نگذاشتند انسان در آن پيدا بشود، كه حالا اگرما بخواهيم يك مجلسي ، مجلس موسساني درست كنيم ، بخواهيم يك مجلس شورايي درست كنيم ، بايد چراغ برداريم و بگرديم اين طرف و آن طرف ببينيم كه تازه يك
صفحه : 517
آدمي كه امين باشد، يك آدمي كه ملي باشد، جهات شرقي نداشته باشد، جهات غربي نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به كشور باشد، اين را بايد چراغ برداريم از اين طرف به آن طرف بگرديم پيدا بكنيم . چرا؟ براي اينكه بيش از سالهاي طولاني - و اخيرا بيش از پنجاه سال - اينها زحمت كشيدند كه نگذارند آدم پيدا بشود.آدمها را كشتند، اشخاص موثر را يكي بعد از ديگري كشتند و نگذاشتند كه در مملكت مايك آدمهايي كه امين باشند، متدين باشند و ملي باشند، گرايش چپي نداشته باشند،گرايش راستي نداشته باشند، اينها نگذاشتند كه رشد بكنند جوانهاي ما. اينها رخنه كردنددر فرهنگ ما و فرهنگ ما را يك وضعي درست كردند كه نتواند انسان درست بكند.
در راه سازندگي
ما حالا - از حالا - بايد شروع بكنيم براي انسان سازي . يك مملكت غني اي كه همه چيز دارد، يك مملكتي كه همه چيز دارد مع ذلك حالا بايد روي گنجهاي خودش بنشيند گرسنگي بخورد! اين جز [براي ] اين نبود كه نگذاشتند كه اين مملكت ما روي موازين انساني اداره بشود. حالا ما بايد از سر بنشينيم همه مان با هم ، با شركت همه . يك طايفه نمي تواند، دولت نمي تواند؛ ملت بايد با دولت باشد، دولت با ملت باشد، همه باهم به فكر باشند، متفكرين ما فكر بكنند، نقشه بكشند تا اينكه باز يك انسانهايي مادرست بكنيم بعد از چند سال بتوانيم كه درست اين مملكت را اداره بكنيم .
و من اميدوارم كه خداوند شماها را كه قدرت انساني اين مملكت هستيد، شماها راحفظ كند؛ جوانهاي ما را حفظ كند. و بيدار كند همه ما را، كه به تكاليفي كه خدا براي ماتعيين كرده است عمل بكنيم ؛ و اين قدرت اسلامي كه همه ديديد محفوظ بماند و اين وحدت كلمه محفوظ بماند. و ان شاءالله يك مملكت از خودمان باشد و خودمان اداره بكنيم ، هم معنوياتش را و هم مادياتش را.
خدا به همه شما توفيق و سعادت عنايت كند؛ سلامت باشيد، موفق باشيد؛ جزاكم الله ان شاءالله موفق باشيد، مويد باشيد؛ ان شاءالله سلامت باشيد.