عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 513 -  انتخاب نمايندگان صالح
صفحه : 513
ان شاءالله الان كه ديديد كه رفراندم به چه آبرومندي تمام شد، كه در تمام دنيا همچورفراندمي نبود؛ رفراندمهاي دنيا به اين قدرت نبود. مردم ايران با اشتياق راي دادند به جمهوري اسلام ؛ چون علاقه داشتند به جمهوري اسلام و به اسلام . و از حيث كميت بيست ميليون جمعيت ، و بيشتر راي دادند به جمهوري اسلام ، و اسلام را تصويب كردند.
خداوند شماها را زنده نگه دارد. و از اين به بعد باز ما احتياج به ملت داريم و احتياج به شماها داريم . براي مجلس موسسان ، بايد اشخاصي كه در مجلس موسسان مي رونداشخاص امين باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند؛ گرايش نداشته باشندبه چپ و راست ؛ ملي باشند، مستقل باشند؛ فكرشان مستقل باشد. و ما احتياج داريم كه اين وحدت را حفظ كنيد تا اينكه ان شاءالله وقتي كه مجلس موسسان بنا شد بپا بشود،وكيلي كه صالح باشد بفرستيد. و شايد در آن وقت من به شما معرفي بكنم اشخاصي را كه صالح هستند.
ملت بايد هوشيارانه توجه داشته باشيد كه دستهاي خائن باز در زير پرده مشغول فعاليت هستند؛ آنها نمي خواهند يك ايران مستقل باشد، آنها مي خواهند ايران تمام مخازنش رابه آنها به طور رايگان بدهد؛ چنانچه داد. نفت ما را دادند و در ازاي آن پايگاه درست كردند براي امريكا. اين اسلحه هايي كه به ايران فرستادند اسلحه هايي بود كه به درد ايران نمي خورد؛ اسلحه هايي بود كه براي خود آنها بود. هم نفت ما را بردند و هم پايگاه به ازاي آن درست كردند. بايد از اين به بعد، به اينطور خيانتها خاتمه داد. بايد شما جوانهاي برومند هوشيارانه توجه داشته باشيد كه دستهاي خائني كه الان مشغول فعاليت هستند قطع كنيد.
و پس از آن باز ما احتياج داريم ، و آن مجلس شوراي ملي است . "مجلس شوراي ملي "هايي كه - يعني به اصطلاح ملي ، مجلس شوراهاي سلطنتي بايد گفت ! - تاكنون مي دانيد كه به اختيار شما نبوده . هيچ وقت نيامدند به شما بگويند كه مختاريد كه هر كس
انتخاب نمايندگان صالح