عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 508 -  سخنراني در جمع كاركنان ذوب آهن "انتخاب افراد متعهد براي مجلس "
زمان : ساعت 9 شب 18 فروردين 1358 / 9 جمادي الاول 1399
حضار: جمعي از كاركنان ذوب آهن اصفهان
سخنراني
مكان : قم
موضوع : لزوم انتخاب افراد با بصيرت و متعهد براي مجلس
صفحه : 508
ما امشب مواجهيم با چهره هاي فروزنده جوانان برومند ايران كه در ذوب آهن زحمت مي كشند. من از اينكه شما جوانان محترم ، بانوان محترمه به ديدن من و تفقد ازمن تشريف آورديد تشكر مي كنم ، و از خداوند تعالي سعادت همه شما را خواهانم . مااميدواريم كه با همت والاي شما جوانان ، بانوان و جوانان ديگر، اين راه را به آخربرسانيم . شما ديديد كه با وحدت كلمه و با اتكال به خداي تبارك و تعالي تا اينجاآمده ايد و اين نهضت را به اين مرتبه رسانديد؛ و اين مرحله را بايد به آخر برسانيد.ان شاءالله خداوند به شماها توفيق بدهد كه وحدت كلمه خودتان را و اتكال به خداي بزرگ را حفظ كنيد. با اتكال به خداي بزرگ است كه مي توانيم اين راه پر مصيبت را واين راه آشفته را طي كنيم ؛ با اتكال به خداوند عظيم است كه مي توانيم آشفتگيهاي اين مملكت را و خرابيهاي اين مملكت را بازسازي كنيم .
شما در اين رفراندم شركت كرديد، و رفراندم را به ثمر رسانديد و جمهوري اسلامي مستقر شد، و آن دولت خائن براي هميشه و سلطنت جائر براي هميشه دفن شد؛ لكن بازنيمه راه هستيم . بايد باز با همت شماها و با وحدت كلمه و با اتكال به خداي بزرگ راه رابه آخر برسانيم . ما پس از اين مرحله ، مرحله انتخابات براي مجلس موسسان داريم ؛ آنجاهم بايد همت كنيد و اشخاص متعهد، اشخاصي كه براي ايران كار بكنند نه براي اجانب ،اشخاصي كه ايمان به خدا داشته باشند، نه چپگرا باشند و نه راستگرا بلكه صراط مستقيم را داشته باشند، آنها را بايد به مجلس موسسان بفرستيم . و بعد از آن مجلس شوراست ، كه
سازندگي با اتحاد و اتكال به خداوند
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 509
بايد باز به همت همه اقشار ايران و به همت والاي مرد و زن ايران ، اشخاصي كه متعهدهستند، اشخاصي كه سالم هستند، اشخاصي كه بصيرت دارند و هيچ انحراف ندارند و برصراط مستقيم انسانيتند، به مجالس و مجلس شورا بفرستيم ؛ تا اينكه ان شاءالله اسلام به آن معنايي كه هست ، اسلام به آن حقيقتي كه هست ، در ايران پياده بشود. اسلام مثل صدراسلام ، نه اسلامي كه در زمان اين پدر و پسر كوبيده شده بود و هيچ يك از مظاهرش را مانمي توانستيم ارائه بدهيم . بايد اسلام را ما ارائه بدهيم به آنطوري كه هست ، قرآن را ارائه بدهيم به آنطوري كه هست . اگر قرآن و اسلام - آنطور كه هست - عرضه بشود به دنيا،همه مشتري او هستند. انحرافات براي اين است كه اسلام را نشناخته اند؛ اگر اسلام رابشناسند و احكام اسلام را ادراك كنند، همه مشتري او هستند.
تبليغات مسموم عمال امريكا
من به شما جوانان محترم باز هم تذكر مي دهم كه اين وحدت كلمه خودتان را ازدست ندهيد. اشخاصي كه در كارخانه ها مي آيند و سمپاشي مي كنند، اينها عمال اجانب هستند و بيشتر احتمال مي رود كه عمال امريكا باشند. به اينها اعتنا نكنيد، به اينها محل نگذاريد؛ اينها فساد مي خواهند بكنند، اينها مي خواهند ايران را به حال اول برگردانند،اينها منافعشان به اين است كه دزدي در راه باشد، منافعشان به اين است كه چپاولگري باشد. اگر عدل اسلامي باشد دست چپاولگرها كوتاه است ؛ و اينها نمي خواهند دست چپاولگرها كوتاه باشد. اينها كه در كارخانه ها مي آيند و تبليغات مي كنند، اينها "به صورت " يك نحو تبليغاتي كه مردم بپسندند مي كنند لكن در واقع مي خواهند همان مسائل سابق را پيش بياورند. بايد با دقت ملاحظه كنيد، با هوشياري با آنها مواجه بشويد؛نگذاريد آنها رخنه كنند در بين جوانان ما. خداوند ان شاءالله شماها را حفظ كند از شرشياطين ، و مملكت ما را حفظ كند از شر اشرار و از اجانب ؛ و مملكت ما مستقل و آزادبراي خودمان باشد، خودمان در آن كار بكنيم و خودمان استفاده از آن بكنيم . سلام برشما دوستان عزيز. و رحمه الله و بركاته .