عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 504 -  اقتدا به مسلمانان صدر اسلام
صفحه : 504
من توصيه مي كنم به همه اقشار انساني و به همه اقشار مسلمين و به همه اقشار عرب كه اگربخواهند اينها غلبه كنند بر مشكلاتشان ، بايد تربيت اسلامي بشوند؛ بايد روي نقشه اسلام حركت كنند؛ قرآن هادي آنها باشد، "امام " آنها باشد. اگر اينطور بشود غلبه خواهند كرد برهمه امور، و اگر اينطور نباشد و بخواهند روي موازين عادي و روي موازين - عرض مي كنم كه - سياسي و اينها بخواهند پيش ببرند، دولتها هميشه مقدمند بر اينها، و [ملتها]هم پيش نخواهند برد.
ان شاءالله خداي تبارك و تعالي به ما توفيق بدهد و عنايت كند كه ما بتوانيم به وظايف دينيه خودمان ، به وظايف انسانيه خودمان عمل بكنيم . و من اخيرا هم از شما تشكرمي كنم كه تشريف آورديد و شما به ما عنايت كرديد.
[در پاسخ به تشكر و تبريك يكي از ميهمانان خارجي : ]
ما به خواست خدا من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ماها را بيدار كند و ما رابه صورت صدر اول اسلام درآورد و ملتهاي ما را مثل ملت صدر اول اسلام كند كه خالص ايمان بود و خالص قدرت ايماني بود و قدرت اسلامي بود؛ كه غلبه كردند يك جمعيت چند هزار نفري بر يك امپراتوري كه بيشتر از تمام جمعيت اين مسلميني كه مي خواستند جنگ بروند [بود]. دو مقابل اين جمعيت پيشقدمهايشان بودند، و درعقب . . . زايد بر اين داشتند! اين پيشقدمهايشان دو مقابل تمام جمعيت اسلام بود ومع ذلك اينها بر آنها غلبه كردند! و اين نبود جز اينكه ايمان بود كه غلبه پيدا مي كرد. و درايران هم اين معنا پيدا شد، و اين معنا بود كه ايران را مقدم كرد و بر اين ابرقدرتها غلبه داد.
ان شاءالله كه موفق باشيد. البته مسلمين همه بايد با هم باشند. مسلمين همه بايديد واحده باشند؛ مرتب به وظيفه اسلامي و انساني شان عمل كنند. خدا همه را توفيق بدهد، ان شاءالله موفق باشند، ان شاءالله مويد باشند؛ ان شاءالله .
اقتدا به مسلمانان صدر اسلام