عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 503 -  "شهادت ": رمز پيروزي
صفحه : 503
"شهادت ": رمز پيروزي
بدهند، و هيچ ابدا در آنها اثر نكرد؛ براي اينكه در فكر اين مسائل نيستند. آنها اگرصحبتي هم از اين مسائل بكنند، همان صحبتهايي است كه شاه سابق ما راجع به پيشرفتهامي كرد و راجع به "تمدن بزرگ " مي كرد! اينها هيچ يك به فكر امتها نيستند؛ امتهاخودشان بايد به فكر خودشان باشند. اگر ما بنا بود كه بنشينيم تا براي ما دولتها كار بكنند،حالا باز همان عقب ماندگي را داشتيم و باز شاه سابق بر ما حكومت مي كرد. ما به قوت ايمان كه در شعب ما حاصل شد - با آن قوت ايمان با اين ابرقدرتها مخالفت كرديم وبحمدالله پيروز شديم و دست آنها را كوتاه كرديم . شما اگر بخواهيد به مشكلات خودتان پيروز بشويد، اگر بخواهيد قدس را نجات بدهيد، اگر بخواهيد فلسطين را نجات بدهيد، اگر بخواهيد مصر را نجات بدهيد و ساير ممالك عربي را نجات بدهيد از دست اين عمال ، از دست اجانب ، ملتها بايد قيام بكنند؛ بايد ملتها اين كار را انجام بدهند؛ننشينند كه دولتها بر اين مسائل وارد بشوند. آنها روي مسائلي كه براي خودشان صرفه دارد عمل مي كنند.
ملتها بايد قيام كنند؛ و ملتها بايد "رمز" را بفهمند كه رمز پيروزي اين است كه "شهادت "را آرزو بكنند و به حيات ، حيات مادي ، دنيايي ، حيواني ، ارزش قائل نباشند. اين رمزاست كه ملتها را مي تواند پيش ببرد، اين رمزي است كه قرآن آورده است و ملتهاي عرب را، در صورتي كه در كمال ضعف بودند، بر دولتهاي بزرگ سلطه داد. قرآن انسان ساخت ؛ يك انسان الهي ساخت كه با آن قدرت الهي پيشبرد كرد، و كمتر از نيم قرن برامپراتوريها غلبه كرد. بايد اين رمز را پيدا كرد: بايد تابع قرآن شد. بايد "انسان قرآني "ايجاد كرد. ملتها بايد "صورت قرآن " بشوند تا بتوانند پيش ببرند. اگر بخواهند خودشان بادسته بنديهاي سياسي ، با اجتماعات عادي ، با اجتماعات جمعيتهاي صوري بخواهندپيش ببرند، تا آخر هم نخواهند برد. بايد همه مجتمع بشوند و يك انسان الهي بشوند،يك انساني بشوند كه براي خدا جهاد بكنند. اگر همچو شد پيش خواهند برد. و