عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 497 -  خطرناك بودن گرايش به سستي
صفحه : 497
برداشته شد، مي بينيد كه ايران هيچ محتوا نداشت . الان هر جا دست بگذاريد خالي است !زراعت ما را كه از بين بردند؛ كه هيچ ما ديگر نداريم مگر حالا همت كنند و به واسطه همت ، حالا يك كاري بشود. و امسال ، از شايد پانزده سال پيش از اين مي گويند تا حال ،مثل امسال نبوده است براي اينكه يك قدري به مردم مهلت داده شده است . همه چيز ماالان از دست رفته است . اينها با هو و جنجال و تبليغات ، هر وقت كه فرض كنيد شما راديورا باز مي كرديد تبليغاتي بود كه براي "آريامهر" بود، همه اش راجع به تبليغات بود -تبليغات پوچ : "ماموريت براي وطنم "! اين را درست مي گفت اما مامور بود كه وطن را به اين حالي كه الان هست برساند و همه را انجام هم داد!
خطرناك بودن گرايش به سستي
ما اگر اين وحدت كلمه و اين خاصيت كه عبارت از اسلاميت است كه در آن همه چيزهست ، اگر اين را ما حفظش بكنيم ، تا آخر با پيروزي هستيم و اگر - خداي نخواسته - يااينها اخلال بكنند و ما شل بياييم و جلويشان را نگيريم و ملت جلويشان را نگيرد، و ياخودمان خيال كنيم كه پيروز هستيم و به سستي گرايش پيدا بكنيم من خوف اين را دارم كه - خداي نخواسته - با فرم ديگر همان مسائل را پيش بياورند. البته با فرم شاهنشاهي ديگر نمي گويند براي اينكه اين شكست خورده است ؛ اين را مي دانند كه قابل عمل نيست ، يك فرم ديگري رويش مي گذارند. بلدند آنها، مطالعات دارند. اگر ما ايستادگي كنيم و قدرتي كه الان در دستمان است - كه قدرت ملت است - حفظ كنيم ، وحدت كلمه را حفظ كنيم ، همه پيروز خواهيم شد و اگر - خداي نخواسته - اين حفظ نشود خوف اين مطلب هست كه دوباره ما را برگردانند به آن حال و اگر - خداي نخواسته - ما را شكست بدهند - اين دفعه اينها لمس كرده اند وحدت ايران را و قدرت اسلام را لمس كرده اند؛پيشتر مي گفتند احتمال را مي دهيم ، علم بود پيشتر؛ حالا لمس است ، لمس كرده اند كه ايران با قدرت اسلام و وحدت كلمه پيش برد - قطع مي كنند همه چيز ما را. اين دفعه ديگرقطع مي كنند همه قدرتها را! نه روشنفكر مي گذارند در عالم بماند و در ايران بماند و نه