عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 494 -  ديكتاتوري زير پوشش دمكراسي
صفحه : 494
اينها از آن طرفي (8) كم هست ؛ اينها را امريكايي ها درست كردند براي اينكه توي جمعيتها بروند و توي كارگرها بروند و تبليغات بكنند كه چه . . . اگر ما ان شاءالله برسيم به اسلام ، برسيم به احكام اسلام ، بتوانيم قدرت داشته باشيم اسلام را آنطوري كه هست درخارج پياده بكنيم ، خواهيد ديد كه هيچ يك از ملل دنيا آنطوري كه اسلام آزادي طلب است ، نيست . آنقدري كه اسلام درصدد اين است كه طبقه ضعيف را ملاحظه بكند ويك طبقه توحيدي درست بكند ديگران نيستند.
ديكتاتوري زير پوشش دمكراسي
آن دمكراسي كه در اسلام است در ساير جاها نيست ، اسم در ساير جاها هست يعني هياهو و سر و صدا هست و تبليغات هست . همين معني "دمكراسي " را كه اسم مي برند، ازاين طرف و آن طرف صدا مي كنند، در امريكا هم همين صداهاست و در انگلستان هم همين صداهاست ، در شوروي هم همين صداها هست لكن وقتي كه ما ملاحظه مي كنيم مي بينيم كه همان مسائل ديكتاتوري در همه شان هست ! ديكتاتوري در شوروي كمتر ازديكتاتوري در امريكا نيست و كمتر از ديكتاتوري شاه ما نيست . همه ديكتاتورند منتهامي خواهند توده ها را بازي بدهند، اين الفاظ را رويش مي گذارند؛ اين الفاظ فريبنده رويش مي گذارند براي اينكه مردم را بازي بدهند.
مخالفت مدعيان "فدايي خلق " با ملت
شما ملاحظه بكنيد چه مي خواهند الان اين عمال اينها. الان اينها كه دارند شلوغ مي كنند و مي گويند ما براي خلق مي خواهيم خودمان را فدايي خلق بكنيم ، چه مي خواهند اينها؟ اگر اينها فدايي ملتند، ملت كه همه شان آمده اند و مي گويند "جمهوري اسلامي ". اگر اينها [ادعاي ] فدايي خلق و طرفداري خلق را دارند، خوب اينها هم بيايند،اگر براي اين است كه زندگي اينها اداره بشود. خوب الان همه قوا درصدد هستند - اگراين شلوغيها را كنار بگذارند - اينجا زندگي اينها را مرفه كنند. و اين خلق است و اين مردم