عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 493 -  در كمين بودن قدرتها
صفحه : 493
عادي واقع شد، غيرعادي بود.
حفظ روحيه اسلامي
اگر خداي نخواسته اين روحيه را از دست بدهيم ، خودمان را حالا پيروز بدانيم و هركدام برويم سراغ كار خودمان - انسان تا توي راه دارد مي رود قدرت دارد؛ اين كاروانها تاتوي راه دارند مي روند قدرت دارند و وقتي به منزل رسيدند قدرتشان تمام مي شود؛روحيه انسان هم اينطوري است : شما سوار اتومبيل شديد و از شهري به شهري رفتيد، اگرانسان مقصدش ده فرسخ است ، در سر نه فرسخي رو به خستگي مي رود؛ وقتي مي رسدآنجا، ديگر افتاده است - ما اگر اعتقادمان اين باشد كه پيروز شديم ديگر رو به سستي مي رويم و ما [هنوز] پيروز نشديم . ما مانعها را حالا يك مقداري رفع كرديم ،ريشه هاشان هم هنوز باقي است .
در كمين بودن قدرتها
شما الان مي بينيد كه تمام اين قوايي كه بيرون رفتند و شكست خورده اند، الان درفعاليتند. امريكا به اين زودي دست از ما برنمي دارد؛ انگليس هم دست از ما برنمي دارد،شوروي هم دست برنمي دارد. اينها همه درصدد هستند كه نقاط ضعف در ما پيدا بشود،از آن نقاط ضعف ما را بكوبند آنهايي كه عاملين آنها هستند و پيوسته هاي به آنها هستند؛من اعتقادم اين است كه اكثرا امريكايي هستند و اسمشان هم "فدايي خلق " است ، در ميان
ملت ما تا اين وحدت كلمه را دارند و تا اين اخلاص را به اسلام دارند، اين اخلاص به اسلام كه خودشان را فدايي براي اسلام مي كنند و اسلام را همه چيز خودشان مي دانند، تااين معنا محفوظ است ، ما بايد مطمئن باشيم كه پيروزيم ، و ما همه بايد اين معنا را حفظبكنيم . شماها در بين كارگرها، در بين قشرهايي كه محروم بودند - و ان شاءالله اميدواريم كه نباشند ديگر - اين روحيه را تقويت كنيد. اين روحيه اسلامي را تقويت كنيد؛ به آنهابفهمانيد كه قدرتها را خدا شكست ، و اين اخلاص شما بود كه خون خودتان را فداكرديد؛ اين را حفظش كنيد.