عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 485 -  كوشش ايراني براي ايران
سخنراني
زمان : 17 فروردين 1358 / 8 جمادي الاول 1399
مكان : قم
حضار: جمعي از پرسنل نيروي هوايي
موضوع : لزوم مبارزه با ريشه هاي فاسد رژيم شاه
صفحه : 485
برادرهاي من ! توجه داشته باشيد كه ايران از خود شماست و ايراني بايد براي ايران زحمت بكشد. همه طبقات بايد با هم دوست باشند. مثل سابق نيست كه بين طبقات
حاصل نشدن پيروزي نهايي
من از همه ملت ايران ، و خصوص شما درجه داران و سربازان نيروي هوايي ، تشكرمي كنم و سعادت و سلامت همه را از خداوند تبارك و تعالي مسئلت مي كنم .
كوشش ايراني براي ايران
ما بايد اين واقعيت را ادراك و لمس كنيم كه ما [هنوز] پيروز نشديم . . . تا پيروزي نهايي راه زيادي داريم . اگر انسان خودش را پيروز ادراك كند ورشكست مي شود؛پيروزي سستي مي آورد؛ لكن اگر انسان خودش را در بين راه ببيند و براي هدف نهايي در حركت باشد، آن حركت قوت مي آورد. ما در بين راه هستيم و البته پيروزي به اين معناكه دست ستمكارها را از كشورمان خارج كرديم و خودمان الان در كشورمان هستيم - به اين معنا البته - حاصل است لكن آشفتگيهايي كه الان در مملكت هست ، قشرهايي كه مفسد هستند و در بين مردم مفسده مي كنند، ريشه هاي فاسد رژيم ، ريشه هاي فاسداجانب ، آنهايي كه براي اجانب و در خدمت اجانب براي ملت ما زحمت و تعب (1) پيش مي آورند، اينها هستند؛ و ما بايد با تمام قوت و قدرت در مقابل آنها ايستادگي كنيم و آنهارا هم از مملكت خودمان برانيم .
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 486
جدايي باشد، بين نيروهاي نظامي با مردم جدايي باشد، آنها با نظر بد به اينها نگاه كنند واينها به نظر بد به آنها نگاه كنند. وقت آن است كه همه نيروها خدايي و اسلامي باشد وخداوند حكومت كند در اين ملت و با دست خداوند ما پيش برويم . شما همه با هم هم صدا و همزبان باشيد و اين آشفتگيهايي كه الان به دست اجانب و عمال آنها در اطراف مملكت ايجاد شده است ، اين آشفتگيها را با هم و با قدرت الهي از بين ببريد و تسلط پيداكنيد بر اوضاع . كشور از خودتان هست ، ملت از خودتان هست ، ارتش از خودتان هست ؛همه با هم هستيد، برادر هستيد. بايد همه با هم به پيش برويد و اين مملكت آشفته رانجات بدهيد. از خداوند تبارك و تعالي سلامت و سعادت همه شما را خواستارم .