عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 48 -  رهبر ملت ، خادم ملت
صفحه : 48
هست ، چه جور بايد اينها را استعمال كنند! براي چه آوردند اينجا آنها را؟ براي اينكه پايگاه باشد براي امريكا كه اگر يكوقت با شوروي دعوايش شد اين پايگاه را داشته باشد.نفت را از ما گرفتند به جاي او پايگاه درست كردند؛ پايگاهي كه اگر بنا بود درست كنندحاضر بودند ميليونها ميليونها دلار بدهند به مملكتي تا بگذارد يك پايگاه برايشان درست بشود! آنها نفت ما را مي گيرند پايگاه درست مي كنند. اين مصيبتهاي ماست .آخوند دخالت در سياست نكند؟ اين حرف را نزند آخوند؟ اگر آخوند يك همچوحرفي زد، "آخوند سياسي " است . همه چيز ما را بردند. روحانيت ما را پيش مردم ساقطكردند، از بين بردند. جدا كردند قشر روحاني را از قشر روشنفكر متجدد و همه چيز آنهارا هم بردند، هم شما را بردند. اگر اين نهضت غير از اين يك خاصيت نداشت كه بين طلاب علوم دينيه و قشر دانشگاهي يك رابطه پيدا شد، اگر غير از اين ما هيچي نداشتيم ،اين بالاترين نتيجه اي بود كه حاصل شد از اين نهضت . اگر بگذارند بماند؛ اگر بگذارندكه باز اين نتيجه باقي بماند. جديت كنيد! آقا رمز تقدم شما امروز، رمز پيروزي شما،وحدت كلمه است . اگر وحدت كلمه را از دست شما گرفتند، باز همان اسارت است و بازهمان غارتگريها اعاده مي شود. مثل سابق نيست . سابق عذر داشتيد [كه ] نمي توانم ؛فهميديد كه مي توانيد. شما نيرو داريد، ملت با شماست . شما در هر شهر و در هر ده نيروداريد. هر روزي كه مي خواهيد يك كاري را بكنيد، نيروهاي شما مردم را راه مي اندازند. با هم باشيد، مجتمع باشيد، مهذب باشيد، وحدت كلمه تان را حفظ كنيد. الان در صددند كه شما همه را به جان هم بيندازند و استفاده اش را بكنند؛ بايد نگذاريد. اين خدعه را بايد نگذاريد كه عملي بشود. تا بود او - مردكه - اين كارها را مي كرد و اين شيطنتها را مي كرد؛ حالا اين مردكه (5) مي كند.
من از خداي تبارك و تعالي توفيق همه را مي خواهم . من از بيرون آمده ام كه خدمت
رهبر ملت ، خادم ملت
5- شاپور بختيار.