عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 479 -  مجلس موسسان و مجلس شورا
صفحه : 479
البته مرحله هاي ديگري هم داريم كه اميد ما به شما جوانان است ؛ مرحله راي گيري براي وكلاي مجلس موسسان ، راي گيري براي وكلاي مجلس شورا. اين دو مرحله را هم ما [در] پيش داريم كه بعد برويم سراغ مرحله هاي ديگر. و من در همين دو مرحله هم همه اميدم به شما جوانهاست - جوانهاي ايران ، جوانهاي همه كشور. و من اميدوارم كه باهمت والاي شما جوانها ما در آن دو مرحله [هم ] پيروز بشويم و وكلايي كه وارد مجلس موسسان مي كنيم وكلاي اسلامي باشند، وكلاي امين باشند، فضلاي ملت باشند. و همين طور در مجلس شورا. بعد از اين مرحله ، (1) مجلس موسسان است ؛ براي اينكه قانون اساسي را راي به آن بدهند. و [در] آنجا هم شما آقايان بايد - البته مجلس خودتان هست ، كشور خودتان هست ، اسلام خودتان است - در آنجا هم بايد زحمت بكشيد وموجبات تشكر ما را فراهم كنيد.
والسلام عليكم و رحمه الله
بايد گفت راي صددرصد بود. در بيست ميليون ، صد و چهل هزار، صد و چهل و چندهزار مخالف يا ممتنع ، اين توفيق صددرصد است . و من از شما كه زحمت كشيديد و اين صندوقها را حفظ كرديد و براي اسلام و براي كشور خودتان زحمت كشيديد، تشكرمي كنم . خداوند شما را توفيق عنايت كند؛ خداوند به شما سعادت بدهد.
مجلس موسسان و مجلس شورا