عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 476 -  مسئوليت ما و شما
صفحه : 476
مسئوليت ما و شما
البته تكليف من اين است كه وقتي يك قدري راحت بشويم ، درس بگويم ؛ طلبه ها رانصيحت كنم و با طلبه ها[يي كه ] سر و كار داريم اينها را نصيحت كنم . و تكليف شماآقايان اين است كه اين جوانها را بار بياوريد به طوري كه پرورش [پيدا] كنند؛ همان آموزش تنها نباشد.
سابق نه آموزش بود نه پرورش ؛ يعني نمي گذاشتند، وضع را جوري كرده بودند كه هم جلو معلومات جوانهاي ما را مي گرفتند و نمي گذاشتند رشد بكنند، و هم جلو پرورش را كه پرورش صحيح نكنند. اين همه مراكز فساد كه در ايران ايجاد كردند - همه چيزهايي كه براي آموزش و پرورش بود، اينها تبديلش كردند به مركز فساد! مثلا فرض كنيد سينما؛سينما يك جايي است كه براي آموزش است ، براي پرورش است [يا] راديو - تلويزيون ؛همه اينها تا وقتي كه رسيد اينجا، به دست اينهايي كه مامور بودند از طرف غير كه وطن رابه اين حال درآورند و "ماموريت براي وطن " داشتند، اينها را منقلب كردند به يك چيزي كه برخلاف بود. حالا از اين به بعد بايد همه اينها يك دستگاه پرورش باشد، يك دستگاه آموزش باشد. راديو همين طور، تلويزيون همين طور، تئاتر همين طور، همه اينها.
اسلام با خود اينها مخالف نيست ؛ اسلام مي خواهد اينها را مهذب كند يعني درخدمت اسلام ، در خدمت تربيت جوانها قرار بدهد. و ما هم ماموريم اين جوانهايي را كه دست ما هستند و با آنها رابطه داريم ، اينها را بايد تربيت اسلامي ، تربيت ديني و متوجه به مسائل روز كنيم . جوري باشد كه از اول ، اين بچه ها و جوانها مسائل روز دستشان باشد وبفهمند كه بايد چه بكنند در آتيه . در پهلوي علم بايد اين پرورش باشد، و شما آقايان البته موظفيد كه اين كار را بكنيد. در همه قشر ايران ، (1) همه معلمين [و] همه دانشمندان بايداين كار را بكنند؛ كه بعد از يك مدتي ايران متبدل بشود به يك چيز ديگري .