عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 468 -  رمز پيروزي
صفحه : 468
من از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه تمام مستضعفين عالم را به حوايج خودشان برساند. من از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه مستكبرين را بيدار كند. آنهايي كه ظلم مي كنند، آنها را بيدار كند و الا به دست ملتهاي مستضعف نابود كند. خداوند همه ما راتوفيق عنايت كند. و من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه همان طوري كه ملت ما باوحدت كلمه و با اتكال به خداي تبارك و تعالي پيروز شد و خودش را از بند اين خاندان و اشخاصي كه آنها را - اين خاندان را - ترويج مي كردند و تاييد مي كردند نجات داد،برادران فلسطيني ما را هم خداوند تعالي نجات بدهد. لكن عمده ، وحدت كلمه آنهاست
مي كند در عالم كه چطور از ماديات استفاده كنند و چه نظر داشته باشند در ماديات . اسلام ماديات را همچو تعديل مي كند كه به الهيات منجر مي شود. اسلام در ماديات به نظرالهيات نظر مي كند، و در الهيات به نظر ماديات نظر مي كند. اسلام جامع مابين همه جهات است . و شما در روزي وارد شديد كه ما به حكومت خودمان رسيديم و همان طوري كه اسلام معنويات را داشت ، و در صدر اسلام حكومت را هم داشت الان هم به خواست خداي تبارك و تعالي ، ما با معنوياتي كه اسلام دارد روبه رو هستيم و مطيع هستيم ، و درماديات و در حكومت هم يك حكومت اسلامي ، يك حكومت عدل ؛ كه حكومتها تابع مردم باشند و حكومتها براي مردم باشند نه مردم ، براي حكومتها. حكومت اسلامي حكومتي است كه ، براي مردم خدمتگزار است ؛ بايد خدمتگزار باشد. در اسلام مابين اقشار ملتها هيچ فرق نيست . در اسلام حقوق همه ملتها مراعات شده است : حقوق مسيحيين مراعات شده است ؛ حقوق يهود و زرتشتيين مراعات شده است ؛ تمام افرادعالم را بشر مي داند، و حق بشري براي آنها قائل است ؛ تمام عالم را به نظر محبت نگاه مي كند؛ مي خواهد عالم مستضعفين نجات پيدا كنند، مي خواهد تمام عالم روحاني بشوند، تمام عالم به عالم قدس نزديك بشوند. اسلام براي نجات مردم بشر آمده است كه از اين علايق جسماني آنها را رها كند و به روحيات برسد.
رمز پيروزي