عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 467 -  اسلام دين سياست و معنويت
صفحه : 467
رانديم . شما در وقتي آمديد كه ما بحمدالله جمهوري اسلامي را به راي عمومي رسانديم . شما در وقتي آمديد كه ملت ما، به اكثريت قريب به اتفاق ، راي به جمهوريت اسلامي دادند؛ و از آن پيرمردهاي هشتادساله ، معلولين ، اشخاصي كه در بيمارستانهابودند، اشخاصي كه با چرخ مي آوردند آنها را پاي صندوق ، همه و همه راي دادند برجمهوريت اسلام . اين نبود جز اينكه ملت ما اسلام را براي خودش يك پايگاه آزادي واستقلال مي داند؛ ولهذا با عشق و علاقه . . . راي دادند. و در دنيا سابقه ندارد چنان رفراندمي كه تمام اقشار ملت با عشق و علاقه به آن راي بدهند. شما در وقتي وارد شديدبه مملكت ما كه آثار آن ديكتاتوريها مرتفع شده است ؛ اگر در آن وقت آمده بوديدچيزهاي عجيب مي ديديد و الان كه آمده ايد - در امان - بين برادرهاي خودتان آمده ايدو هيچ كس به شما تعرض نمي كند. در آن زمان امكان نداشت كه شما پيش من بياييد يااين برادرهاي ديگر پيش من بيايند؛ امكان نداشت كه يك اجتماعي ما داشته باشيم ،امكان نداشت كه بتوانيم صداي خودمان را درآوريم ، شكايت خودمان را به عالم برسانيم و لهذا ما در خارج از مملكت خودمان ، شكايتهاي خودمان را به عالم رسانديم .ما در پاريس - در صورتي كه من ميل نداشتم در آنجا باشم لكن حوادث طوري شد كه درپاريس ما مسائل خودمان را به تمام عالم رسانديم و زير پاي اينها را سست كرديم . شمادر وقتي آمديد كه ما بحمدالله به پيروزي رسيديم و اعلام كرديم جمهوريت اسلام را.
اسلام دين سياست و معنويت
در جمهوريت اسلام تمام آزاديها هست . اسلام براي نجات بشر آمده است ؛ چنانكه حضرت مسيح براي نجات بشر آمده بود، و ساير انبيا براي نجات بشر آمده بودند. اسلام علاوه بر اينكه بشر را در روحيات غني مي كند، در ماديات [هم ] غني مي كند. اسلام دين سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد. اسلام همان طوري كه به معنويات نظردارد و همان طوري كه به روحيات نظر دارد و تربيت ديني مي كند و تربيت نفساني مي كند و تهذيب نفس مي كند، همان طور [هم ] به ماديات نظر دارد و مردم را تربيت