عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 461 -  جمهوري اسلامي و حفظ حقوق اقشار و اقليتها
صفحه : 461
و من به همه اقشار ملت - به تمام - عرض مي كنم كه در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و غير غني ، اشخاص سفيد و سياه ، اشخاص [و] گروههاي مختلف ، سني وشيعه ، عرب و عجم ، و ترك و غير ترك - به هيچ وجه - امتيازي ندارند. قرآن كريم امتيازرا به عدالت و به تقوا دانسته است . (5) كسي كه تقوا دارد امتياز دارد، كسي كه روحيات خوب دارد امتياز دارد؛ اما امتياز به ماديات نيست ، امتياز به داراييها نيست . بايد اين امتيازات از بين برود؛ و همه مردم علي السوا هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده
اينها بايد زيرورو بشود. و بايد مردم خودشان را اصلاح بكنند؛ و بايد اشخاصي كه ظالم هستند و به زيردستها ظلم كردند، بايد آنها ديگر ظلم نكنند. طبقات مختلف به طبقات پايين ظلم نكنند. بايد حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اينها در جمهوري اسلامي بايد عمل بشود. و ملت وظيفه دارد كه در جمهوري اسلامي پشتيباني از دولتها بكند كه به خدمت ملت هستند. اگر دولتي را ديد كه خلاف مي كند، ملت بايد تودهني به او بزند. اگرچنانچه دستگاه جابري را ديد كه مي خواهد به آنها ظلم كند، بايد شكايت از او بكنند ودادگاهها بايد دادخواهي بكنند؛ و اگر نكردند خود ملت بايد دادخواهي بكند، برود توي دهن آنها بزند.
تقويت مستضعفين
در جمهوري اسلامي ظلم نيست . در جمهوري اسلامي اينطور مسائلي كه زورگويي باشد نيست . فقير و غني ؛ نمي تواند طبقه غني بر طبقه فقير زور بگويد، نمي تواند استثماركند، نمي تواند آنها را با اجر كم وادار به عملهاي زياد بكند. بايد مسائل اسلامي حل بشوددر اينجا و پياده بشود. بايد مستضعفين را حمايت بكنند، بايد مستضعفين تقويت بشوند؛زيرورو بشوند مستكبر بايد مستضعف بشود و مستضعف بايد مستكبر بشود. نه مستكبر به آن معني بلكه بايد همه با هم برادروار در اين دنيا - در اين مملكت - همه با هم باشند.
جمهوري اسلامي و حفظ حقوق اقشار و اقليتها