عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 460 -  لزوم تحولات ريشه اي در "جمهوري اسلامي "
صفحه : 460
در جمهوري اسلامي بايد تمام مسائلي كه در ايران است متحول بشود. در جمهوري اسلامي بايد دانشگاهها متحول بشود؛ دانشگاههاي پيوسته ، به دانشگاههاي مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما بايد متبدل بشود؛ فرهنگ استعماري ، فرهنگ استقلالي بشود.دادگستري ما بايد متحول بشود؛ دادگستري غربي به دادگستري اسلامي متبدل بشود.اقتصاد ما بايد متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چيزهايي كه در حكومت طاغوت بود و به تبع اجانب در اين مملكت ضعيف ، در اين مملكت زيردست ، پياده شده بود با استقرار حكومت اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي تمام
شد كه نصيري است بايد كشت - مع ذلك چند روز نگه داشتند و محاكمه كردند واقرارات او را ثبت كردند و او را كشتند. آيا اين جامعه حقوق بشر تصور نمي كند كه مجرم را بايد كشت براي حقوق بشر، براي اينكه حق خواهي كنيم ما از بشر - بشرهايي كه اينهاكشتند، زجر دادند، از بين بردند؟ ما اينها را مع ذلك محاكمه مي كنيم و محاكمه كرديم ؛وليكن اعتقاد ما اين است كه مجرم محاكمه ندارد و بايد كشت . لكن من متاسفم از اينكه باز غربزدگي در ماها هست ، و ما ترس از اين داريم كه مبادا در روزنامه [هاي ] غرب چيزي بنويسند و مثلا مجلات غرب يك كلمه اي بنويسند. (4) آنها البته با عدل و انصاف مخالفند و آنها موافق به حقوق بشر نيستند. آنها حقوق اشخاص ابرقدرت را حفظمي كنند به اسم حقوق بشر!
لزوم تحولات ريشه اي در "جمهوري اسلامي "
در هر صورت ما بحمدالله در اين رفراندم فاتح شديم و حرفهايي كه در مجلات خارج نوشته شد و چيزهايي كه گفته شد همه باطل از كار درآمد. و بحمدالله ملت ما،قريب صددرصد، راي به جمهوري اسلامي دادند؛ و از اين به بعد بر عهده ملت است كه اين جمهوري اسلامي را پياده كند.