عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 46 -  نمونه اي از مفاسد و جنايات رژيم
صفحه : 46
دزديهاي دودمان پهلوي
"اصلاحات ارضي "اش را شما ملاحظه كنيد. آقا آنكه اينقدر برايش گفتند و خواندندو نوحه خواني كردند و ثناخواني كردند، اصلاحات ارضي عبارت از اين شد كه تمام كشاورزهاي ما گدا شدند؛ كشاورزي از مملكت ما پريد. الان اگر همه ملت دست به هم
ما نمي توانيم بفهميم كه دزدي اينها در اين مملكت چي بوده است . در يكي از چيزهايي كه به من نوشته بودند راجع به يكي از خواهرهاي اين مرد، نوشته بودند كه يك ويلا دركجا دارد كه چقدر خريده شده است - آنش من يادم نيست اما آني كه يادم مانده اين است - نوشته بود كه پنج ميليون دلار يعني سي و پنج ميليون تومان خرج گلكاري آنجاشده ! من و شما خوابش را هم نمي توانيم ببينيم ؛ باور نمي توانيم بكنيم . شما نمي دانيد كه اينها با اين مملكت چه كردند. نمي دانيد معنويت اين مملكت را چطور عقب زدند.مي گويم نمي دانيد يعني مي دانيد، حالا مي دانيد؛ درست الان همه مان مي دانيم ؛ الان بدبختيها را همه مان مي دانيم كه هر چه ما بدبختي داشتيم از اين عائله بود. تا دولت صالح نباشد مملكت صلاحيت پيدا نمي كند. يك فرد غير صالح يك مملكت را خراب كرد.همه ديديم يك فرد غير صالح ، كه اسمش محمدرضا پهلوي است ، وزير وقتي مي خواهد تعيين كند، غير صالح است . بايد به جنس خودش باشد! - هركسي مايل به . . .دزدها با دزدها رفيقند! دزدها كه با مقدسين رفيق نيستند - وكيل مي خواهد معين كند، به جنس خودش درست كند. وكيل هم كه دست مردم نبود. مردم در اين پنجاه سال آزادي نداشتند. نه يك وكيل و نه يك مجلس و نه يك دولت ، هيچي مربوط به ملت نبود؛ همه چيز متكي به خارج بود. يك آدم فاسد را وقتي آوردند گذاشتند سر مملكتي ، تحميل كردند بر مملكتي ، به آنجا رسيد كه همه چيز مملكت ما را از دست داد و [دائما]ثناخواني خودش كرد و وادار كرد كه راديوها هم بگويند و وادار كرد كه مطبوعات هم بگويند - همه را الزام كرد كه بايد بگوييد، همه ثناخواني بايد بكنيد!
نمونه اي از مفاسد و جنايات رژيم