عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 458 -  تخطئه مدعيان دروغين حقوق بشر
صفحه : 458
لكن چون براي قطع بعض حرفها و بعض بهانه ها بنابراين شد كه رفراندم بشود. وبهانه گيرها فهميدند به اينكه مسئله آنطور كه خيال مي كردند نيست و ملت با اسلام است ،ملت با روحانيت اسلام است ، ملت مي خواهد كه قرآن كريم در ايران عمل بشود؛ وبحمدالله با شوق و شعف و شور و عشق ، همه اقشار ملت از سرتاسر ايران راي خودشان را دادند به جمهوري اسلام و نه چيزهاي ديگر. جمهوري اسلام است كه مي تواند همه مقاصد ايراني را انجام دهد؛ جمهوري اسلام است كه احكام مترقي او بر تمام احكامي كه در ساير قشرها و ساير مكتبهاست تقدم دارد.
ما مي بينيم كه مدعيان دمكراتيك - دمكراسي - صحبت مي كنند، ادعا مي كنند لكن مكتبهاي آنها در شرق يك نحو است و در غرب يك نحو؛ در شرق با ديكتاتوري عظيم مردم آنجا مصادف هستند و در غرب هم همين طور. ما مي بينيم كه بعضي از اشخاص كه ادعا مي كنند كه ما حقوق بشر را ملاحظه مي كنيم و جمعيتهاي حقوق بشر در طول اين پنجاه سال كه دولت غاصب پهلوي و پسر پهلوي بر اين ملت غلبه كرد و بر اين ملت - باغصب - تمام چيزهاي اين ملت را برد، در طول اين پنجاه سال جوانان ما در حبسها به سربردند و چه بسا جواناني ما داشتيم كه در حبس پاي آنها را اره كردند؛ آنها را روي تاوه هابو دادند و تا اين زمان آخر هم اينها در حبس بودند، در شكنجه بودند؛ دژخيمان شاه سابق آنها را از هستي ساقط كرد، و اين مدعيان همراهي با حقوق بشر در اين طول مدت نديديم كه يك صحبتي بكنند، يك استنكاري بكنند. ما ديديم كه ، رئيس امريكا - رئيس جمهور امريكا - با اين شاه بدبخت ، با اين شاه سابق ظالم بدبخت همراهي مي كرد وپشتيباني مي كرد؛ پشتيباني از دژخيمي كه تمام هستي ما را به باد داد. و نديديم مدعيان جامعه حقوق بشر استنكار كنند بر رئيس جمهور امريكا. لكن حالا كه اين دژخيمان به دام ملت افتاده اند و ملت مي خواهد از آنها انتقام بكشد، فرياد "وا بشرا"ي اينها بلند شده
تخطئه مدعيان دروغين حقوق بشر