عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 457 -  پيام راديو - تلويزيوني به ملت و اعلام "جمهوري اسلامي "
مكان : قم
مخاطب : ملت ايران
زمان : عصر 12 فروردين 1358 / 3 جمادي الاول 1399
مناسبت : پايان رفراندم و اعلام آرا(1)
موضوع : راي قاطع ملت به جمهوري اسلامي
پيام راديو - تلويزيوني
صفحه : 457
تحليل نتيجه رفراندم
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند تعالي وعده فرموده است كه مستضعفين ارض را با منت خودش و توفيق خودش بر مستكبرين غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد پيشوا قرار دهد. وعده خداوندتعالي نزديك است . من اميدوارم كه ما شاهد اين وعده باشيم و مستضعفين بر مستكبرين غلبه كنند؛ چنانچه تاكنون غلبه كردند. تاكنون اين راهي را كه پيموديم براي تبعيت ازاسلام و احكام اسلام بوده است و ما اسلام را بايد معرفي كنيم به عالم ؛ و اگر چنانچه آنطور كه اسلام هست معرفي بشود به عالم ، عالم توجه به اسلام پيدا مي كند. متاع مسلمين متاع ذي قيمتي است لكن عرضه بايد بشود.
من از عموم ملت ايران تشكر مي كنم كه در اين رفراندم شركت كردند و راي قاطع خودشان را كه بايد گفت صددرصد پيروزي بوده است و راي داده شده است ، به طورقاطع راي خودشان را دادند و به جمهوري اسلامي همه رضايت دادند و راي دادند؛چنانچه قبلا هم داده بودند اين راي را. ما احتياجي نمي ديديم در اين مسئله به رفراندم
وعده خداوند تعالي نزديك است
صفحه : 458
ما مي بينيم كه مدعيان دمكراتيك - دمكراسي - صحبت مي كنند، ادعا مي كنند لكن مكتبهاي آنها در شرق يك نحو است و در غرب يك نحو؛ در شرق با ديكتاتوري عظيم مردم آنجا مصادف هستند و در غرب هم همين طور. ما مي بينيم كه بعضي از اشخاص كه ادعا مي كنند كه ما حقوق بشر را ملاحظه مي كنيم و جمعيتهاي حقوق بشر در طول اين پنجاه سال كه دولت غاصب پهلوي و پسر پهلوي بر اين ملت غلبه كرد و بر اين ملت - باغصب - تمام چيزهاي اين ملت را برد، در طول اين پنجاه سال جوانان ما در حبسها به سربردند و چه بسا جواناني ما داشتيم كه در حبس پاي آنها را اره كردند؛ آنها را روي تاوه هابو دادند و تا اين زمان آخر هم اينها در حبس بودند، در شكنجه بودند؛ دژخيمان شاه سابق آنها را از هستي ساقط كرد، و اين مدعيان همراهي با حقوق بشر در اين طول مدت نديديم كه يك صحبتي بكنند، يك استنكاري بكنند. ما ديديم كه ، رئيس امريكا - رئيس جمهور امريكا - با اين شاه بدبخت ، با اين شاه سابق ظالم بدبخت همراهي مي كرد وپشتيباني مي كرد؛ پشتيباني از دژخيمي كه تمام هستي ما را به باد داد. و نديديم مدعيان جامعه حقوق بشر استنكار كنند بر رئيس جمهور امريكا. لكن حالا كه اين دژخيمان به دام ملت افتاده اند و ملت مي خواهد از آنها انتقام بكشد، فرياد "وا بشرا"ي اينها بلند شده
لكن چون براي قطع بعض حرفها و بعض بهانه ها بنابراين شد كه رفراندم بشود. وبهانه گيرها فهميدند به اينكه مسئله آنطور كه خيال مي كردند نيست و ملت با اسلام است ،ملت با روحانيت اسلام است ، ملت مي خواهد كه قرآن كريم در ايران عمل بشود؛ وبحمدالله با شوق و شعف و شور و عشق ، همه اقشار ملت از سرتاسر ايران راي خودشان را دادند به جمهوري اسلام و نه چيزهاي ديگر. جمهوري اسلام است كه مي تواند همه مقاصد ايراني را انجام دهد؛ جمهوري اسلام است كه احكام مترقي او بر تمام احكامي كه در ساير قشرها و ساير مكتبهاست تقدم دارد.
تخطئه مدعيان دروغين حقوق بشر
صفحه : 459
است ! (2) نمي توانم من جز اين بدانم كه اينها دست نشانده دژخيمان هستند. اينهادست نشانده ابرقدرتها هستند؛ نه اينكه اينها براي حقوق بشر [فعاليت ] مي كنند. من توقع اين را داشتم كه جامعه حقوق بشر اگر راست مي گويد و طرفدار حقوق بشر است به مااعتراض كند كه اينها را چرا نگاه داشتيد؛ اين دژخيمان را بايد همان روز اول كشته باشيد!نه اينكه آنها را ما نگاه داشتيم و در حبسها الان هستند - و حبسهاي ما هم مثل حبسهاي سابق نيست ؛ حبسهايي است كه در آنها اشخاص به هيچ وجه مورد اهانت ، حتي نيستند -اينها به ما اعتراض كنند كه چرا اينها را محاكمه كرديد! اصلا معنا ندارد محاكمه مجرم ؛محاكمه مجرم يك امري است كه مخالف با حقوق بشر است ؟!
معدومين ، مجرم و جنايتكار بودند نه متهم
حقوق بشر اقتضا مي كند كه ما آنها را همان روز اول كشته باشيم براي اينكه مجرمند،و معلوم است كه اينها مجرم هستند. آنكه بايد براي او وكيل گرفت ، آنكه بايد به ادعاي اوگوش كرد، او متهم است نه مجرم . اينها متهم نيستند، اينها مجرم هستند. اينها اشخاصي بودند كه در خيابانها مردم را كشته اند، زجر دادند، و ذخاير ما را - همه را - با خيانتها از بين برده اند. آيا آنهايي كه كشته شده اند در اين خيابانهاي شهرهاي مختلف ايران ، اينها بشرنبودند؟ اينها حقوق ندارند؟. . . مدعيان طرفداري از حقوق بشر نسبت به اينها كه كشته شده [اند] چرا طرفداري نمي كنند؟ چرا به ما اشكال مي كنند كه شما چرا دژخيمان رامي كشيد؟
ما در عين حال كه اينها را - همه را - مجرم مي دانيم و بايد فقط هويت اينها ثابت بشودو آنها را بايد همين كه هويتشان ثابت شد كشت - نصيري (3) [را] همين كه هويتش ثابت
صفحه : 460
لزوم تحولات ريشه اي در "جمهوري اسلامي "
در هر صورت ما بحمدالله در اين رفراندم فاتح شديم و حرفهايي كه در مجلات خارج نوشته شد و چيزهايي كه گفته شد همه باطل از كار درآمد. و بحمدالله ملت ما،قريب صددرصد، راي به جمهوري اسلامي دادند؛ و از اين به بعد بر عهده ملت است كه اين جمهوري اسلامي را پياده كند.
در جمهوري اسلامي بايد تمام مسائلي كه در ايران است متحول بشود. در جمهوري اسلامي بايد دانشگاهها متحول بشود؛ دانشگاههاي پيوسته ، به دانشگاههاي مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما بايد متبدل بشود؛ فرهنگ استعماري ، فرهنگ استقلالي بشود.دادگستري ما بايد متحول بشود؛ دادگستري غربي به دادگستري اسلامي متبدل بشود.اقتصاد ما بايد متحول بشود؛ اقتصاد وابسته به اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چيزهايي كه در حكومت طاغوت بود و به تبع اجانب در اين مملكت ضعيف ، در اين مملكت زيردست ، پياده شده بود با استقرار حكومت اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي تمام
شد كه نصيري است بايد كشت - مع ذلك چند روز نگه داشتند و محاكمه كردند واقرارات او را ثبت كردند و او را كشتند. آيا اين جامعه حقوق بشر تصور نمي كند كه مجرم را بايد كشت براي حقوق بشر، براي اينكه حق خواهي كنيم ما از بشر - بشرهايي كه اينهاكشتند، زجر دادند، از بين بردند؟ ما اينها را مع ذلك محاكمه مي كنيم و محاكمه كرديم ؛وليكن اعتقاد ما اين است كه مجرم محاكمه ندارد و بايد كشت . لكن من متاسفم از اينكه باز غربزدگي در ماها هست ، و ما ترس از اين داريم كه مبادا در روزنامه [هاي ] غرب چيزي بنويسند و مثلا مجلات غرب يك كلمه اي بنويسند. (4) آنها البته با عدل و انصاف مخالفند و آنها موافق به حقوق بشر نيستند. آنها حقوق اشخاص ابرقدرت را حفظمي كنند به اسم حقوق بشر!
صفحه : 461
و من به همه اقشار ملت - به تمام - عرض مي كنم كه در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و غير غني ، اشخاص سفيد و سياه ، اشخاص [و] گروههاي مختلف ، سني وشيعه ، عرب و عجم ، و ترك و غير ترك - به هيچ وجه - امتيازي ندارند. قرآن كريم امتيازرا به عدالت و به تقوا دانسته است . (5) كسي كه تقوا دارد امتياز دارد، كسي كه روحيات خوب دارد امتياز دارد؛ اما امتياز به ماديات نيست ، امتياز به داراييها نيست . بايد اين امتيازات از بين برود؛ و همه مردم علي السوا هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده
اينها بايد زيرورو بشود. و بايد مردم خودشان را اصلاح بكنند؛ و بايد اشخاصي كه ظالم هستند و به زيردستها ظلم كردند، بايد آنها ديگر ظلم نكنند. طبقات مختلف به طبقات پايين ظلم نكنند. بايد حق فقرا، حق مستمندان داده بشود. تمام اينها در جمهوري اسلامي بايد عمل بشود. و ملت وظيفه دارد كه در جمهوري اسلامي پشتيباني از دولتها بكند كه به خدمت ملت هستند. اگر دولتي را ديد كه خلاف مي كند، ملت بايد تودهني به او بزند. اگرچنانچه دستگاه جابري را ديد كه مي خواهد به آنها ظلم كند، بايد شكايت از او بكنند ودادگاهها بايد دادخواهي بكنند؛ و اگر نكردند خود ملت بايد دادخواهي بكند، برود توي دهن آنها بزند.
تقويت مستضعفين
در جمهوري اسلامي ظلم نيست . در جمهوري اسلامي اينطور مسائلي كه زورگويي باشد نيست . فقير و غني ؛ نمي تواند طبقه غني بر طبقه فقير زور بگويد، نمي تواند استثماركند، نمي تواند آنها را با اجر كم وادار به عملهاي زياد بكند. بايد مسائل اسلامي حل بشوددر اينجا و پياده بشود. بايد مستضعفين را حمايت بكنند، بايد مستضعفين تقويت بشوند؛زيرورو بشوند مستكبر بايد مستضعف بشود و مستضعف بايد مستكبر بشود. نه مستكبر به آن معني بلكه بايد همه با هم برادروار در اين دنيا - در اين مملكت - همه با هم باشند.
جمهوري اسلامي و حفظ حقوق اقشار و اقليتها
صفحه : 462
مي شود. و همه در حقوق مساوي هستند. اقليتهاي مذهبي حقوقشان رعايت مي شود؛اسلام به آنها، براي آنها احترام قائل هست . براي همه اقشار احترام قائل است . كردها وساير چيزها - ساير دستجاتي كه هستند و زبانهاي مختلف دارند، اينها همه برادرهاي ماهستند و ما با آنها هستيم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل يك ملت و اهل يك مذهب هستيم و من اميدوارم كه در بعض جاهاي مختلفي كه در ايران ، بعض عناصر مفسده جورفتند و آنجا تبليغات سوء مي كنند و مردم بيچاره را وادار مي كنند به اينكه شلوغ كنند وبرادركشي كنند، خود مردم بيدار بشوند و نگذارند اين خائنين اين كارها را آنجا بكنند. ماهمه برادر هستيم ؛ ما با اهل سنت برادر هستيم و ما نبايد - بعضي مان بر بعض آقايي كنيم ؛نبايد حقوق بعضيها را ملاحظه نكنيم . ما در حقوق علي السوا هستيم و قانون هم - كه ان شاءالله بعد به تصويب ملت مي خواهد برسد - در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقليتهاي مذهبي ، نسوان ، ديگر اقشار - همه - حقوقشان ملاحظه شده است و هيچ فرقي مابين گروه و گروهي در اسلام نيست ؛ فقط به تقوا و به اتقا عن الله تعالي فرق است .
12 فروردين ، روز عيد ملت
و ما اميدواريم كه خداوند تعالي به ما توفيق بدهد، كه تا حالا كه رسانديم مطلب را به اينجا و جمهوري اسلامي را اعلام كرديم ؛ و الان من اعلام مي كنم جمهوري اسلامي را واين روز را روز عيد مي دانم . و اميدوارم كه در هر سال روز "12 فروردين " روز عيد ملت ما باشد؛ كه رسيدند به قدرت ملي و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهندگرفت . ما به همه ملت تبريك عرض مي كنيم و من اين روز را بر ملت عزيز خودمان ، به همه اقشارشان ، تبريك عرض مي كنم . مبارك باد بر شما اين عيد! مبارك باد بر شما اين جمهوري اسلامي ! لكن همه مكلفيم كه احكام اسلام را مراعات كنيم . بايد بازار ما بازاراسلامي باشد؛ بازار ما از بي انصافي بايد شستشو بشود. بايد دولت ما و همه دولتهايي كه بعدها مي آيند همه روي موازين اسلامي باشد، وزارتخانه ها روي موازين اسلامي
صفحه : 463
باشند، ادارات دولتي روي موازين اسلامي باشند. بايد مملكتي كه رنگ طاغوت داردمبدل بشود به مملكتي كه رنگ الله دارد. بايد مملكت طاغوتي به مملكت الهي تبديل بشود.
اختناق در اسلام نيست ؛ آزادي است در اسلام براي همه طبقات : براي زن ، براي مرد، براي سفيد، براي سياه ، براي همه . مردم از اين به بعد بايد از خودشان بترسند نه ازحكومت ؛ از خودشان بترسند كه نبادا خلاف بكنند. حكومت عدل [از] خلافهاجلوگيري مي كند، جزا مي دهد. ما از خودمان بايد بترسيم كه خلاف نكنيم والا حكومت اسلام خلاف نخواهد كرد. ديگر قضيه سازمان امنيت در كار نيست ، زجرهاي سازمان امنيت ديگر در كار نيست ؛ ديگر نمي توانند پاسبانها به ما زور بگويند و به ملت ما زوربگويند. ديگر نمي تواند دولت به ملت زور بگويد؛ دولت در حكومت اسلامي درخدمت ملت است ، بايد خدمتگزار ملت باشد. و ملت چنانچه نخست وزير هم يك وقت ظلم كرد، در دادگاهها از او شكايت مي كند و دادگاهها او را در دادگاه مي برند؛ و جرم اواگر ثابت شد، به سزاي اعمالش مي رسد. اين ديگر آنطور نيست كه در اسلام بين نخست وزير و بين غير نخست وزير فرق داشته باشد. خليفه مسلمين در صدر اسلام با
ما باك نداريم كه در غرب به ما صحبتي بكنند، و كساني كه ادعا مي كنند كه ما حقوق بشر را مراعات مي كنيم به ما اشكال بكنند. ما بايد روي ميزان عدل رفتار كنيم . ما بعدخواهيم فهماند به آنها كه معني دمكراسي چيست . دمكراسي غربي اش فاسد است ،شرقي اش هم فاسد است ؛ "دمكراسي اسلامي " صحيح است و ما بعدها اگر توفيق پيداكنيم به شرق و غرب اثبات مي كنيم كه اين دمكراسي كه ما داريم ، اين دمكراسي است نه آنكه شما داريد و طرفدار سرمايه دارهاي بزرگ هستيد و نه اينكه آنها دارند وطرفدارهاي ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظيم گذاشتند.
معيار برتري در جامعه اسلامي
دمكراسي غربي ، دمكراسي اسلامي
صفحه : 464
يهودي - با اهل ذمه اي - كه با هم يك مخالفتي داشتند در محضر قاضي حاضر شد وقاضي حكم برخلاف او كرد و سر به اطاعت گذاشت . (6) اسلام اينطور است ؛ اسلام طوري نيست كه براي طبقه بالا يك بالايي قائل باشد، ولو براي طبقه دانشمندان ؛ البته [براي ] متقي مرتبه بالاتر هست براي اينكه مرتبه انسانيت ايشان بالاتر است . اسلام به انسانيت انسان ارج مي گذارد؛ انسانيت انسان به علم و تقواست ، به دانشمندي و تقواست .كسي كه علم و تقوا دارد، اين به ديگران مقدم است ؛ و كسي هرچه هم دارايي داشته باشدولي علم و تقوا نداشته باشد، ابدا در اسلام ارجي ندارد.
و من به كارمندان و كارگران و ساير طبقات مستضعف ان شاءالله وعده مي دهم كه ايران براي شما كار درست مي كند، اسلام براي شما كار درست مي كند، اسلام زندگي
در هر صورت من از عموم ملت مي خواهم كه متحول كنند خودشان را. روحياتي كه تاكنون در زمان طاغوت داشتند متحول كنند به روحيات اسلامي . الان ما در ايران بسياري از مستمندان داريم ، بسياري از مصدومين داريم ، بسياري از اشخاص داريم كه از هستي در اين قضايا ساقط شدند، بايد اشخاصي كه دارا هستند به آنها كمك كنند و مستمندان رايك زندگي مرفه به آنها بدهند. دولت بايد فكر اينها باشد، ملت بايد فكر اينها باشد؛ بايدبراي آنها مسكن بسازند، براي آنها زندگي صحيح بسازند. براي كارمندها زندگي صحيح بسازند. در چند روز پيش كه يك دسته از كساني كه داراي كارخانه بودند و روساي كارخانه ها بودند - كه آمدند اينجا - من به آنها گفتم كه خود شما بايد كار را اصلاح بكنيد؛الان برويد خارج از اين منزل و در آنجا خودتان يك جلسه اي بكنيد و با هم يك مشورت بكنيد و با هم سرمايه بگذاريد از براي اينكه كارمندها و كارگرهاي اين كارخانه ها را برايشان منزل درست كنيد، برايشان زندگي مرفه درست كنيد. اگر نكنيدممكن است خداي نخواسته يك وقت اينها عصيان بكنند و اگر عصيان كردند، ديگر مانمي توانيم جلو آنها را بگيريم .
صفحه : 465
شما را مرفه مي كند، اسلام براي شما منزل درست مي كند. اسلام آنقدري كه در فكرمستمندان است در فكر ديگران نيست . و من از خداي تبارك و تعالي در اين روز عيد- كه روز پيروزي ملت ماست - توفيق همه مسلمين را خواستارم . و من اميدوارم كه ديگرممالك اسلامي با هم متحد بشوند و دست طاغوتها را از ممالك خودشان قطع بكنند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته