عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 451 -  آزادي در راي
صفحه : 451
آزادي در راي
و اما در مورد اينكه فردا هم طوري شد كه همه ملت نتوانند راي بدهند و اكثريت راي دهندگان زياد باشد كه مشكلاتي در كار راي دهندگان به وجود آيد. دولت يك روزديگر را تمديد خواهد كرد تا همه بتوانند راي خود را به صندوقها بريزند. همه ملت بايدبه پاي صندوقهاي راي بروند و آزادند هرچه مي خواهند بنويسند و به صندوق بريزند.اگر چنانچه رايشان "نه " باشد، آزادند هرچه مي خواهند بنويسند و نحوه حكومتي را كه انتخاب مي كنند در راي خود بنويسند؛ ولي من توصيه مي كنم براي اطاعت امر خداكوشش كنند و به جمهوري اسلامي راي بدهند. خداوند همه شما را سعادتمند كند وملت ما را به استقلال ، آزادي و رفاه برساند.
و راي خود را به صندوق بريزند و مواظب باشند كه خيانتگران توفيق خرابكاري نيابند.