عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 439 -  مشاركت همگاني در سازندگي
صفحه : 439
و بحمدالله همه اقشار ملت ما آگاهانه مسائل را حل كرده اند و تا اينجا رسانده اند؛ ومن اميدوارم كه از حالا به بعد هم اين نهضت را ادامه بدهيد و مسائل بعد؛ كه مسائل اساسي است و براي ساختن مملكت است . يك مملكتي كه ويرانش كردند و رفتند،ساختن لازم دارد. و اين احتياج دارد كه همه اقشار ملت كمك كنند و از دولت تنهانمي آيد اين كار، از بعضي قشرها نمي آيد اين كار، از روحانيون نمي آيد اين كار. بايدهمه با هم باشند؛ همان طوري كه همه با هم تاكنون پيشرفت كرديم ، از حالا به بعد هم ،همه با هم بايد به پيش برويم . همه با هم به پيش ان شاءالله ! [خداوند شما را] حفظ و تاييدكند و سعادتمند.
مي شود گفتم كه شجاعت هم از قم به جاهاي ديگر منتشر شد؛ نهضت هم از قم به جاهاي ديگر منتشر شد.
مشاركت همگاني در سازندگي
والسلام عليكم و رحمه الله