عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 438 -  سخنراني در جمع مردم قم و لزوم راي به جمهوري اسلامي
سخنراني
حضار: گروهي از مردم شهرستان قم
مكان : قم
موضوع : لزوم راي به جمهوري اسلامي
زمان : 9 فروردين 1358 / 30 ربيع الثاني 1399
صفحه : 438
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
تحكيم جمهوري اسلامي در راس امور
قم ، ريشه دانش و شجاعت
من از خداي تبارك و تعالي توفيقي مي خواهم كه ان شاءالله بعد از اينكه رايتان را به حكومت جمهوري اسلامي داديد و به دوستانتان هم سفارش كرديد كه راي بدهند وجمهوري اسلامي روي كار آمد، من اميدوارم كه اينطور مسائل و مشكلات بتدريج حل بشود. البته مردم قم به ما خيلي حق دارند. در اين نهضت خيلي پيشقدم بودند؛ و من سابقاهم گفته ام همان طوري كه به حسب فرموده ائمه ما علم از قم به جاهاي ديگر منتشر
.. . يك قضيه ، تثبيت جمهوري اسلامي و قضيه قانون جديد اساسي است و قضيه مجلس شورا، كه اينها در راس مسائل واقع شده ؛ و اين دولت هم فقط براي اينها روي كارآمده . البته بعد از اينكه يك دولت مستقر روي كار بيايد، چون وضع وضع ديگري ان شاءالله خواهد شد و دولت يك دولت اسلامي [است ] و آن خيانتها كه پيشتر مي شد ومي شد و بودجه هاي مملكت هدر مي رفت ان شاءالله ديگر نمي رود، ما اميدواريم كه باتثبيت حكومت عدل اسلامي به اين مسائل اساسي جامه عمل پوشيده بشود. البته محتاج به يك زماني است ، محتاج به تدريج است . الان كارها به طوري آشفته است كه نمي شودتوقع داشت از دولت كه در اين حالي كه اغتشاشات سرتاسر مملكت را گرفته است و ازحيث اقتصاد الان ضعيف هستند و از جهات ديگر هم همين طور، الان نمي شود به اين زودي اشكالهايي كه در قم هست ، انجام بگيرد.
صفحه : 439
و بحمدالله همه اقشار ملت ما آگاهانه مسائل را حل كرده اند و تا اينجا رسانده اند؛ ومن اميدوارم كه از حالا به بعد هم اين نهضت را ادامه بدهيد و مسائل بعد؛ كه مسائل اساسي است و براي ساختن مملكت است . يك مملكتي كه ويرانش كردند و رفتند،ساختن لازم دارد. و اين احتياج دارد كه همه اقشار ملت كمك كنند و از دولت تنهانمي آيد اين كار، از بعضي قشرها نمي آيد اين كار، از روحانيون نمي آيد اين كار. بايدهمه با هم باشند؛ همان طوري كه همه با هم تاكنون پيشرفت كرديم ، از حالا به بعد هم ،همه با هم بايد به پيش برويم . همه با هم به پيش ان شاءالله ! [خداوند شما را] حفظ و تاييدكند و سعادتمند.
مي شود گفتم كه شجاعت هم از قم به جاهاي ديگر منتشر شد؛ نهضت هم از قم به جاهاي ديگر منتشر شد.
مشاركت همگاني در سازندگي
والسلام عليكم و رحمه الله