عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 436 -  احقاق حقوق ملت در حكومت اسلامي
صفحه : 436
احقاق حقوق ملت در حكومت اسلامي
و اما اينكه پخش كردند در بين مردم به اينكه حقوق زنها را اسلام نمي دهد و بعد ازرفراندم چه خواهد شد، اين هم جزو همانهاست كه عمال اجانب دارند اين مسائل راطرح مي كنند؛ و عمال اجانبند كه دارند به اشكال مختلفه بين ملت ما جدايي مي اندازند ونمي خواهند اين رفراندم تمام بشود. و شايد اميد اين را داشته باشند كه رژيم سلطنتي بازباقي باشد يا يك رژيم ديگري پيش بياورند. در هر صورت همان طوري كه حقوق مردها در اسلام مطرح است ، حقوق زنها [هم مطرح است ]. اسلام به زنها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها. اسلام زنها را بيشتر حقوقشان را ملاحظه كرده است تا مردها. اين هم [آن ] معنا كه بعد از اين چه خواهد شد: زنها حق راي دارند - از غرب بالاتر است اين مسائلي كه براي زنها ما قائل هستيم - حق راي دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه اينها هست . تمام معاملاتشان به اختيار خودشان است ، و آزاد
خداوند همه ملت ما را حفظ كند از شر اجانب ؛ و عقل بدهد به اقشاري كه دارندتفرقه مي اندازند بين مسلمين . در صورتي كه مسلمين همه با هم دوست و همه با هم رفيق [اند] و اسلام حق همه اقشار ملت را ملاحظه كرده است . و شما براي شكرگزاري ازاينكه از اين اختناق بيرون رفتيد و از اين سلطه طاغوتي خارج شده ايد بياييد در خيابانها ودر بيرون از منازل و راي بدهيد. . . شما آزاديد كه به هرچه بخواهيد راي بدهيد لكن رفراندم معنايش "آري " و "نه " است وليكن شما آزاد هستيد. به همين نكته هم توجه كنيدكه "نه " معنايش رژيم سلطنتي نيست ؛ "نه " معنايش اين است كه جمهوري اسلامي رانمي خواهيد. بعد مي شود كه شما رژيم سلطنتي خواستيد و "نه " گفتيد؛ مي شود كه جمهوري مطلق خواستيد و "نه " گفتيد؛ و مي شود كه جمهوري دمكراتيك خواستيد و"نه " گفتيد. "نه " معنايش رژيم سلطنتي نيست كه از آن فرار كنيد. در هر صورت شمامختاريد كه "آري " بگوييد يا "نه " بگوييد، يا هرچه دلتان مي خواهد در ورقه بنويسيد؛كسي جلوي شما را نمي گيرد.