عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 435 -  عمال امريكا با ماسك چپگرايي
صفحه : 435
عمال امريكا با ماسك چپگرايي
برادرهاي ما! عزيزان ما! دست از تفرقه برداريد. به حرف اشخاصي كه انحراف دارندگوش ندهيد؛ اينها عمال امريكا هستند به صورت چپگرايي . اينها مي خواهند همان مخازن ما را باز به امريكا بدهند؛ اينها مي خواهند همان مسائل سابق را با فرم ديگر پياده كنند. اگر اينها. . . براي ملت ارج قائل هستند، اگر اينها دلسوز ملت هستند، براي ملت دلسوز هستند، ملت الان تمام بپا خواسته و مي خواهد راي بدهد، مي خواهد راي به جمهوري اسلام كه همه جهات را اصلاح مي كند بدهد؛ چرا اينها تفرقه مي اندازند؟ سابق مي گفتند كه "اختناق است و با اختناق مخالفيم و براي ملت كار مي كنيم ، اجنبي هست و بااجنبي مخالفيم و براي ملت كار مي كنيم "؛ حالا نه اختناقي هست نه اجنبي هست . حالاشماها مواجهيد با يك ملتي كه همه شان طالب يك مطلب هستند؛ شما هم با آنهاهمراهي كنيد. اگر چنانچه شما صلاح ملت را مي خواهيد، همراهي كنيد با ملت . اگرهمراهي نكنيد، معلوم مي شود صلاح ملت را نمي خواهيد؛ معلوم مي شود مي خواهيدتفرقه بيندازيد و اجانب را بر ما مسلط كنيد.
شركت همگاني در رفراندم
خداوند ان شاءالله با همه شما با سلامت و با رحمت رفتار فرمايد. فردا همه از خانه هابيرون بياييد و همه راي بدهيد به "جمهوري اسلامي ". من تقاضا دارم كه همه راي بدهيدبه "جمهوري اسلامي ". البته آزاد هستيد [به ] هر چه خواستيد راي بدهيد. و اينكه در اين ورقه ها "آري " و "نه " است ، شما مي توانيد در "نه " هر فرمي را كه مي خواهيد در اوبگنجانيد. لازم نيست كه همان "نه " باشد؛ شما حق داريد، مي توانيد كه در آن ورقه بنويسيد "جمهوري دمكراتيك "، بنويسيد "رژيم سلطنتي ". هرچه خواستيد بنويسيد مختارهستيد لكن البته رفراندم به معني "آري " و "نه " است . انتخاب نيست ، رفراندم است ؛رفراندم "آري " و "نه " است لكن شما مختاريد كه انتخاب كنيد و يكي از آن چيزهايي كه مي خواهيد بنويسيد.