عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 434 -  حقوق اقليتهاي مذهبي در اسلام
صفحه : 434
حقوق اقليتهاي مذهبي در اسلام
فردا همه - شيعه و سني و اقليتهاي مذهبي - همه بيايند و راي بدهند و كشور خودشان را از اين گرفتاري و آشفتگي رهايي بخشند. همه اقشار ملت با ملت شريك هستند درحقوق ؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقليتهاي مذهبي در اسلام احترام دارند،حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب - به مذهب خودشان ، درراي دادن براي وكلاي خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند. و اين معنا كه بين شماهاپخش مي كنند كه روحانيون مي خواهند حق شما را نگذارند به شما برسد، بدانيد كه اين خيانتي است كه اينها مي كنند به ملت ما. روحانيون در راس آنها هستند كه حقوق را،حقوق شماها را محترم مي شمارند. روحانيون تابع قرآن و اسلام هستند. قرآن و اسلام احترام براي شما قائل هست و شما را مثل برادر مي پذيرد. با ما همراهي كنيد. با ملت خودتان همراهي كنيد؛ دست از كشتار برداريد، دست از تفرقه اندازي برداريد؛ با قواي انتظاميه همراهي كنيد، با قواي ملت همراهي كنيد، با قدرتهاي دولت همراهي كنيد.پشتيبان دولت خودتان باشيد. دولت دولت اسلامي است ، ارتش ارتش اسلامي است ؛ باارتش خودتان رفاقت داشته باشيد. ارتش در خدمت شماست ، دولت در خدمت شماست ، ما در خدمت شما هستيم .
برادرها را جدايي بيندازند و منافع ما را به جيب ديگران بكنند، به حرف اينها اعتنا نكنيد.
من از خداوند تعالي مسئلت مي كنم كه شما ملت شريف را در هر قشري كه هستيدسعادتمند كند. و شما ملت شريف را در هر قشري كه هستيد از زير بار اختناق و از زير باراجانب آزاد كند.
ما همه با هم بايد اين نهضت را حفظ كنيم . اگر خداي نخواسته در راي دادن اهمال كنيد، من خوف آن دارم كه باز مسائل سابق عود كنند. اگر به حرف تفرقه اندازها گوش كنيد، من خوف آن را دارم كه دو مرتبه ، با فرم ديگر، همان معاني كه سابق از آن فرارمي كرديم دوباره مبتلاي به آن بشويم .