عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 433 -  رفراندم تعيين كننده سرنوشت ملت
سخنراني
زمان : 9 فروردين 1358 / 30 ربيع الثاني 1399
مكان : قم ، مدرسه فيضيه
موضوع : فراخواني توده ها به شركت در رفراندم
مناسبت : در آستانه رفراندم جمهوري اسلامي
حضار: اقشار مختلف مردم
صفحه : 433
بسم الله الرحمن الرحيم
رفراندم تعيين كننده سرنوشت ملت
در آستانه رفراندم لازم است تذكر دهم كه اين رفراندم سرنوشت ملت ما را تعيين مي كند. اين رفراندم يا شما را به آزادي و استقلال مي كشد و يا مثل سابق به اختناق وپيوستگي . اين رفراندم چيزي است كه همه ملت ما بايد در آن شركت كنند. من توصيه مي كنم به همه ملت كه در اين رفراندم ، كه سرنوشت ملت ما و كشور ما و مذهب ما راتعيين مي كند، شركت كنيد. اهمال نكنيد؛ تنبلي نكنند بعضي ؛ به كارهاي ديگر اشتغال پيدانكنند. فردا از همان وقت كه اعلام شد براي رفراندم همه از خانه ها بيرون بياييد و همه بشتابيد براي راي دادن و سرنوشت خودتان را تعيين كردن .
راي به "جمهوري اسلامي "
راي من "جمهوري اسلامي " است و من تقاضا دارم كمك كنيد به اسلام ، كمك كنيدبه كشور خودتان ، كمك كنيد به ملت خودتان ، و به جمهوري اسلامي راي بدهيد.آزاديد لكن با آزادي ، سرنوشت خودتان را تعيين كنيد. همه قشرها بايد راي بدهند وشركت كنند، و همه قشرها آزادند در راي دادن . تمام قشرها به حقوق خودشان خواهندرسيد. برادرهاي سني ما مثل ما هستند، با ما هيچ فرقي ندارند در حقوق ؛ حقوق همه آنهاداده خواهد شد. شركت كنند آنها هم در آنچه سرنوشت آنها را تعيين مي كند. به حرف اشخاصي كه بين آنها مي خواهند تفرقه بيندازند، مي خواهند به اسم سني و شيعه بين ما
صفحه : 434
حقوق اقليتهاي مذهبي در اسلام
فردا همه - شيعه و سني و اقليتهاي مذهبي - همه بيايند و راي بدهند و كشور خودشان را از اين گرفتاري و آشفتگي رهايي بخشند. همه اقشار ملت با ملت شريك هستند درحقوق ؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقليتهاي مذهبي در اسلام احترام دارند،حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب - به مذهب خودشان ، درراي دادن براي وكلاي خودشان آزادند. همه اقشار آزاد هستند. و اين معنا كه بين شماهاپخش مي كنند كه روحانيون مي خواهند حق شما را نگذارند به شما برسد، بدانيد كه اين خيانتي است كه اينها مي كنند به ملت ما. روحانيون در راس آنها هستند كه حقوق را،حقوق شماها را محترم مي شمارند. روحانيون تابع قرآن و اسلام هستند. قرآن و اسلام احترام براي شما قائل هست و شما را مثل برادر مي پذيرد. با ما همراهي كنيد. با ملت خودتان همراهي كنيد؛ دست از كشتار برداريد، دست از تفرقه اندازي برداريد؛ با قواي انتظاميه همراهي كنيد، با قواي ملت همراهي كنيد، با قدرتهاي دولت همراهي كنيد.پشتيبان دولت خودتان باشيد. دولت دولت اسلامي است ، ارتش ارتش اسلامي است ؛ باارتش خودتان رفاقت داشته باشيد. ارتش در خدمت شماست ، دولت در خدمت شماست ، ما در خدمت شما هستيم .
برادرها را جدايي بيندازند و منافع ما را به جيب ديگران بكنند، به حرف اينها اعتنا نكنيد.
من از خداوند تعالي مسئلت مي كنم كه شما ملت شريف را در هر قشري كه هستيدسعادتمند كند. و شما ملت شريف را در هر قشري كه هستيد از زير بار اختناق و از زير باراجانب آزاد كند.
ما همه با هم بايد اين نهضت را حفظ كنيم . اگر خداي نخواسته در راي دادن اهمال كنيد، من خوف آن دارم كه باز مسائل سابق عود كنند. اگر به حرف تفرقه اندازها گوش كنيد، من خوف آن را دارم كه دو مرتبه ، با فرم ديگر، همان معاني كه سابق از آن فرارمي كرديم دوباره مبتلاي به آن بشويم .
صفحه : 435
عمال امريكا با ماسك چپگرايي
برادرهاي ما! عزيزان ما! دست از تفرقه برداريد. به حرف اشخاصي كه انحراف دارندگوش ندهيد؛ اينها عمال امريكا هستند به صورت چپگرايي . اينها مي خواهند همان مخازن ما را باز به امريكا بدهند؛ اينها مي خواهند همان مسائل سابق را با فرم ديگر پياده كنند. اگر اينها. . . براي ملت ارج قائل هستند، اگر اينها دلسوز ملت هستند، براي ملت دلسوز هستند، ملت الان تمام بپا خواسته و مي خواهد راي بدهد، مي خواهد راي به جمهوري اسلام كه همه جهات را اصلاح مي كند بدهد؛ چرا اينها تفرقه مي اندازند؟ سابق مي گفتند كه "اختناق است و با اختناق مخالفيم و براي ملت كار مي كنيم ، اجنبي هست و بااجنبي مخالفيم و براي ملت كار مي كنيم "؛ حالا نه اختناقي هست نه اجنبي هست . حالاشماها مواجهيد با يك ملتي كه همه شان طالب يك مطلب هستند؛ شما هم با آنهاهمراهي كنيد. اگر چنانچه شما صلاح ملت را مي خواهيد، همراهي كنيد با ملت . اگرهمراهي نكنيد، معلوم مي شود صلاح ملت را نمي خواهيد؛ معلوم مي شود مي خواهيدتفرقه بيندازيد و اجانب را بر ما مسلط كنيد.
شركت همگاني در رفراندم
خداوند ان شاءالله با همه شما با سلامت و با رحمت رفتار فرمايد. فردا همه از خانه هابيرون بياييد و همه راي بدهيد به "جمهوري اسلامي ". من تقاضا دارم كه همه راي بدهيدبه "جمهوري اسلامي ". البته آزاد هستيد [به ] هر چه خواستيد راي بدهيد. و اينكه در اين ورقه ها "آري " و "نه " است ، شما مي توانيد در "نه " هر فرمي را كه مي خواهيد در اوبگنجانيد. لازم نيست كه همان "نه " باشد؛ شما حق داريد، مي توانيد كه در آن ورقه بنويسيد "جمهوري دمكراتيك "، بنويسيد "رژيم سلطنتي ". هرچه خواستيد بنويسيد مختارهستيد لكن البته رفراندم به معني "آري " و "نه " است . انتخاب نيست ، رفراندم است ؛رفراندم "آري " و "نه " است لكن شما مختاريد كه انتخاب كنيد و يكي از آن چيزهايي كه مي خواهيد بنويسيد.
صفحه : 436
احقاق حقوق ملت در حكومت اسلامي
و اما اينكه پخش كردند در بين مردم به اينكه حقوق زنها را اسلام نمي دهد و بعد ازرفراندم چه خواهد شد، اين هم جزو همانهاست كه عمال اجانب دارند اين مسائل راطرح مي كنند؛ و عمال اجانبند كه دارند به اشكال مختلفه بين ملت ما جدايي مي اندازند ونمي خواهند اين رفراندم تمام بشود. و شايد اميد اين را داشته باشند كه رژيم سلطنتي بازباقي باشد يا يك رژيم ديگري پيش بياورند. در هر صورت همان طوري كه حقوق مردها در اسلام مطرح است ، حقوق زنها [هم مطرح است ]. اسلام به زنها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها. اسلام زنها را بيشتر حقوقشان را ملاحظه كرده است تا مردها. اين هم [آن ] معنا كه بعد از اين چه خواهد شد: زنها حق راي دارند - از غرب بالاتر است اين مسائلي كه براي زنها ما قائل هستيم - حق راي دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند. همه اينها هست . تمام معاملاتشان به اختيار خودشان است ، و آزاد
خداوند همه ملت ما را حفظ كند از شر اجانب ؛ و عقل بدهد به اقشاري كه دارندتفرقه مي اندازند بين مسلمين . در صورتي كه مسلمين همه با هم دوست و همه با هم رفيق [اند] و اسلام حق همه اقشار ملت را ملاحظه كرده است . و شما براي شكرگزاري ازاينكه از اين اختناق بيرون رفتيد و از اين سلطه طاغوتي خارج شده ايد بياييد در خيابانها ودر بيرون از منازل و راي بدهيد. . . شما آزاديد كه به هرچه بخواهيد راي بدهيد لكن رفراندم معنايش "آري " و "نه " است وليكن شما آزاد هستيد. به همين نكته هم توجه كنيدكه "نه " معنايش رژيم سلطنتي نيست ؛ "نه " معنايش اين است كه جمهوري اسلامي رانمي خواهيد. بعد مي شود كه شما رژيم سلطنتي خواستيد و "نه " گفتيد؛ مي شود كه جمهوري مطلق خواستيد و "نه " گفتيد؛ و مي شود كه جمهوري دمكراتيك خواستيد و"نه " گفتيد. "نه " معنايش رژيم سلطنتي نيست كه از آن فرار كنيد. در هر صورت شمامختاريد كه "آري " بگوييد يا "نه " بگوييد، يا هرچه دلتان مي خواهد در ورقه بنويسيد؛كسي جلوي شما را نمي گيرد.
صفحه : 437
هستند. اختيار شغل را آزاد هستند. البته در شرق (1) براي مردها يك محدوديتهايي هست كه آن محدوديتها به صلاح خود مردها هست و آن محدوديتها، يعني در آنجاهايي كه مفسده هست براي مرد، از قماربازي جلوگيري مي كند اسلام ، از شرابخواري جلوگيري مي كند اسلام ، از هروئين جلوگيري مي كند اسلام ؛ براي اينكه مفسده دارند. براي همه يك محدوديتهايي هست ، و محدوديتهاي شرعي و الهي . محدوديتهايي است كه به صلاح خود جامعه است ؛ نه اين است كه براي جامعه يك چيزي مثلا نافع بوده است كه محدوديت برايش ايجاد كرده اند.
ما قول مي دهيم به شما كه در حكومت اسلامي همه - همه و همه - آزاد، همه و همه به حقوق حقه خودشان خواهند رسيد. و تمام اين مسائل كه طرح مي كنند قبل از رفراندم ومشغول شده اند به فعاليت ، اينها به نفع اجانب است ؛ و بياييد و مملكت خودتان را نجات بدهيد. فردا همه با هم مي رويم پاي صندوق . و من خودم پاي صندوق مي روم و راي خودم را مي دهم . همه شما با هم به پيش ان شاءالله براي درست كردن يك كشور آزاد،يك كشور مستقل ! كشوري كه براي خودمان باشد و خودمان در آن زحمت بكشيم وخودمان استفاده بكنيم .
والسلام عليكم و رحمه الله