عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 431 -  راي "آري " به جمهوري اسلامي
مكان : قم ، مدرسه فيضيه
حضار: اقشار مختلف مردم
سخنراني
زمان : پيش ازظهر 9 فروردين 1358 / 30 ربيع الثاني 1399
موضوع : رفراندم سرنوشت ساز
مناسبت : در آستانه برگزاري رفراندم جمهوري اسلامي
صفحه : 431
استمرار نهضت
راي "آري " به جمهوري اسلامي
شما جوانان ، شما ملت ايران ، بايد حفظ كنيد وحدت خودتان را. اتكال به قرآن ،اتكال به خداي تبارك و تعالي پيدا بكنيد؛ با وحدت كلمه و اتكال به خداي تبارك وتعالي پيشروي كنيد. فردا روز رفراندم است ؛ روزي است كه مقدرات شما تعيين خواهد
بسم الله الرحمن الرحيم
[از شما] جوانان غيرتمند و . . . (1) بانوان ، و [از شما] لشكرهاي امام زمان - سلام الله عليه - تشكر مي كنم . سعادت شماها را از خداي تبارك و تعالي مسئلت مي نمايم . بانوان در اين نهضت سهم بزرگي داشتند. برادران جوان ما در اين نهضت [سهم ] بزرگي داشتند[و] اين نهضت را به پيروزي رساند[ه ا]ند، [و] دست بيگانگان را كوتاه كردند لكن ما درنيمه راه هستيم و خود را نبايد پيروز تصور كنيم . پيروزي سستي مي آورد و ما در بين راه هستيم . ما بايد همه با هم اين نهضت را پيش ببريم . شما. . . - برادر و خواهر - دنبال اين نهضت باشيد و نگذاريد اين نهضت به سردي و سستي برسد. من خوف آن دارم كه اگرخداي نخواسته اختلاف بين اقشار ملت ما پيدا بشود كه ، مسائل سابق عود كند؛ من از آن مي ترسم كه باز دژخيمان بر ما مسلط شوند؛ من از آن مي ترسم كه باز ذخاير ما را ببرند؛من از آن مي ترسم كه باز نيروي انساني ما را نگذارند شكوفا بشود.
صفحه : 432
شد. روزي است كه يا اسلام پيش مي برد و يا كفر. روزي است كه "آري " اسلام است و"نه " خلاف اسلام . روزي است كه "آري " سرنوشت سعادتمند براي شما تهيه مي كند و"نه "، شما را برمي گرداند به حال اول . "آري " بگوييد. من "آري " مي گويم . من جمهوري اسلامي را به جان و دل "آري " مي گويم و از شما خواهران و برادران مي خواهم كه برويدو "آري " بگوييد. برويد و آن ورقي كه در آن "آري " نوشته است در صندوق بيندازيد.سعادت شما اين است و كشور شما با اين "آري " مستقل خواهد شد. با اين "آري "، شماآزاد خواهيد شد و خداي نخواسته اگر چنانچه سستي بكنيد يا تنبلي در اين امر بشود كه نرويد دنبال راي دادن ، من خوف آن را دارم كه خداي نخواسته به شكست بربخوريم وباز مسائل سابق عود كند. بر همه ماست كه برويم و راي بدهيم . در خانه ها ننشينيد فردا،فردا بيرون باشيد از خانه ها؛ ملت ايران فردا بيرون باشند از خانه ها و بروند به صندوقها،راي بدهند. من راي آري مي دهم و از شما تمنا دارم كه راي آري بدهيد. خداوند همه شما را سلامت و سعادت بدهد و پيروزي عنايت فرمايد و جمهوري اسلام را در ايران مستقر كند.