عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 42 -  بعد سياسي و اجتماعي اسلام
صفحه : 42
2- شير دادن .
اسلام : زن را چه جور انتخاب كنيد، شوهر را چه جور انتخاب كنيد، در وقتي كه ازدواج مي كنيد چه وضع باشد، با چه آداب باشد، در وقت لقاح چه آداب باشد، در وقت حمل چه آداب باشد. مثل زارعي كه يك تخم زراعت را مي كارد و مواظبت مي كند كه زمين خوب باشد، آب سالم باشد، به موقع برسد، ساير تربيتها تربيتهاي نباتي باشد كه درست تربيت بشود، اسلام [هم ] براي تربيت انسان از قبل ازدواج پدر و مادر شروع كرده است .زمين را يك زمين سالم مطهر مي خواهد باشد؛ زوج را يك زوج سالم صحيح انسان صفت انتخاب بكند؛ بعد هم آداب ديگر تا وقتي كه متولد مي شود؛ و آداب رضاع (2) وآداب حمل و رضاع و تربيت در دامن مادر و تربيت در پيش پدر و تربيتهاي بعدي كه دنبال اين مي آيد. هيچ يك از قوانين بشر تكفل اين امر را ندارد؛ اين امر مختص به قوانين انبياست . ابعاد ديگري كه بشر دارد، و اصلا قواعد ديگر دنبالش نبوده است ، آن قواعدي است كه براي تهذيب نفس است براي اينكه انسان يك موجود انساني - الهي بشود. قرآن كتاب انسان سازي است ، مكتب اسلام مكتب انسان سازي است ، انسان به همه ابعاد. نه فقط يك انسان مادي مي خواهد درست بكند، يك انسان الهي مي خواهددرست بكند؛ همه ابعاد انسان مورد نظرش هست . در اين امور اصلا ساير قواعد و قوانين كه در دنياي ما هست آنطور مسائل طرح نيست . هركس هر جور مي خواهد تربيت بشود؛توي بازار نرود عربده بكشد - اين را جلويش را مي گيرند - توي منزلش هر غلطي مي خواهد بكند! خلوت را كار ندارد كه در خلوت چه كرد. به شما چه ! اسلام خلوت وجلوت ندارد. خودت تنها باشي تحت مراقبت هستي ، يك نفر همراهت باشد باز همين طور تا آخر.
بعد سياسي و اجتماعي اسلام
يكي از ابعاد انسان بعدي است كه در اين دنياي مادي مي خواهد معاشرت بكند، دراين دنياي مادي مي خواهد تاسيس دولت بكند، در اين دنياي مادي مي خواهد تاسيس