عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 417 -  حفظ حدود و ثغور
صفحه : 417
الان مملكت ما باز آشوب است . آشفته است . مفسدين در اطراف مملكت شلوغ كاري مي كنند. بايد به همت شما جوانها، هر كدام در هر جا كه هستيد، مرزهاي اين مملكت را حفظ كنيد؛ دست خرابكارها را كوتاه كنيد. شما بوديد كه پيروزي راتا اينجا رسانديد و شما بايد باشيد كه پيروزي را به آخر برسانيد. دولت ما تنهانمي تواند اين كار را انجام بدهد؛ روحانيون ما تنها نمي توانند اين كار را انجام بدهند.بايد همه با هم باشند؛ دولت با ملت ، ملت با دولت . الان دولت ديگر دولت اسلامي است ؛ دولت سابق نيست كه دولت طاغوتي بود؛ دولت اسلامي است . دولت از خودشماست ، و شما از خود دولت هستيد. ارتش از خود شماست ، و شما از خود ارتش هستيد.
ارتش بايد پشتيبان شما باشد، شما بايد پشتيبان ارتش باشيد. همه بايد با هم اين نقيصه هايي كه الان در ايران هست پر كنيم . همه بايد با هم برادر باشيم . همه بايد با هم اين نهضتي كه تاكنون حاصل شده است به آخر برسانيم . اگر خداي نخواسته اين نهضت سستي پيدا بكند و ما برويم دنبال كار خودمان و بي تفاوت بشويم راجع به مقدرات مملكت خودمان ، من خوف آن را دارم كه خداي نخواسته باز مسائل سابق برگردد؛ بازخداي نخواسته آن خيانتها و جنايتها به مملكت ما برگردد. ما بايد همه با هم باشيم و همه با هم اين نهضت را به پيش ببريم ؛ اينكه به واسطه وحدت كلمه ما و اتكال به خداي تبارك و تعالي و اتكال به قرآن مجيد ما اين نهضت را به آخر برسانيم و اين ريشه هاي فاسدي كه در مملكت ما بقيه اش باقي مانده است تا يك حدودي ، اينها را بكلي از بيخ وبن درآوريم . مملكت در دست خود شما، براي خود شما، مقدرات مملكت به دست خود شما باشد؛ براي خود شما باشد.
حفظ حدود و ثغور
من از خداي تبارك و تعالي پيروزي شما را خواستارم . و من از شما خواهشمندم كه تشريف ببريد به محل خودتان و در آنجا حفظ كنيد حدود و ثغور خودتان را، و حفظكنيد همه جهات خودتان را و نگذاريد كه اشخاص مفسد در بين جامعه پيدا بشوند و