عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 401 -  صبغه ديني و اسلامي شهادت
صفحه : 401
صبغه ديني و اسلامي شهادت
انسان آمده است ، براي انسان سازي آمده است ، قرآن كتاب انسان سازي است - همان طوري كه قرآن ابعاد مختلفه دارد حسب ابعادي كه انسان دارد، علما هم بايد ابعاد مختلفه داشته باشند در تعليم ، حسب ابعادي كه اسلام دارد و حسب ابعادي كه انسان دارد. البته يك نفر نمي تواند همه اين ابعاد را جوابگو باشد؛ لكن يك حوزه مركب از ده هزار نفر ياحوزه هاي مركب از - مثلا - سي هزار نفر، اينها مي توانند دسته دسته باشند و هر دسته اي يك بعدي را اداره بكند: يكي جهات عقلي را، يكي جهات سياسي را، يكي جهات اينهايي كه همه در اسلام است ؛ همه اين جهات در اسلام هست و بايد حوزه ها آنطورباشند، مجهز بشوند و همان طوري كه [در] اسلام ابعاد مختلفه هست ، حوزه ها هم ابعادمختلفه داشته باشد: اشخاص مختلف براي هدايت مردم . و اگر چنانچه از اين حوزه هااشخاص صحيح و اشخاص به دردبخور، از اين حوزه ها بلند نشود، جاي ديگر ما توقع بايد نداشته باشيم . بايد اينها همين طوري كه فقه را و انحاي فقه را تعلم و تعليم مي كنند،ساير موارد اسلام را، ساير ابعاد اسلام را هم بايد تحصيل بكنند و بايد تدريس بكنند، واشخاص ارزنده را بار بياورند تا مردم را ارشاد و هدايت بكنند.
و من در اين آخر سال تاسف خودم را از اين شهدايي كه ما داشتيم بايد اظهار بكنم . مابسيار متاسفيم از اين شهدايي كه داديم ، كه مثل اينكه 160 هزار نفر مجروح و [شهيد] -مثل اينكه نوشته بود 160 هزار نفر مجروح و كشته - داشتيم . در هر صورت - هر چه داشتيم - يك نفرشان هم زياد بود. يك نفرشان هم نبايد واقع بشود. لكن حالا شد؛ اماچون كه براي اسلام بود و صبغه ديني و اسلامي داشت نه براي دنيا؛ و لهذا مي آمدندبعض اشخاص و به من مي گفتند كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم . اين صبغه ، صبغه دين است ، اسلام است . آني كه ما پيش برديم همين بود. اينطور روحيات بود كه براي شهادت داوطلب بودند يعني از مرگ نمي ترسيدند. همان طوري كه صدر اسلام هم پيشرفت مسلمين همين بود. ما بسيار اشخاص ارزنده را از دست داديم لكن چون براي اسلام بود