عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 397 -  اصلاح امور كارگران و رفع مشكلات آنها
صفحه : 397
است و جنايتكار بوده است آنها را، با تدريج و يا به طور ديگر، آنها را كنار بگذارند واشخاص شرافتمند را در راس ارتش يا در مواردي كه بايد به كار بگيرند به كار بگيرند. درانتصاباتشان خيلي دقت بكنند كه انتصابات صحيح باشد؛ چنانچه وظيفه دولت هم همين است . انتصاب استاندارها، انتصاب فرماندارها، همه اين انتصابات ، انتصاب دادگستريها،تمام اين انتصابات بايد بررسي بشود، و تمام آنهايي كه بيشتر در خدمت طاغوت بودند وجرمهاي آنها واضح است و مردم از آنها ناراضي هستند، اينها را انتخاب نكنند و به نارضايتي مردم اضافه نكنند. بايد اينها الان در خدمت مردم باشند. دولت خدمتگزارمردم بايد باشد. مثل سابق نباشد كه "فرمانفرما" بود، حالا بايد "فرمانبردار" مردم باشد، وهمين طور هم هست ؛ و ان شاءالله اميدواريم همين طور هم باشد. در هر صورت قضيه دولت هم ، هم دادگستري ، هم فرهنگ ، هم ساير ادارات بايد تصفيه بشود؛ و بايدخودشان فكر بكنند و انتخاباتشان چه باشد، و يك نحو تصفيه اي در كار باشد كه خائنين كنار گذاشته بشوند و آنهايي كه تا قبل از اين پيروزي آن طرف بودند، همچو كه پيروزي پيدا شد سينه اين طرف را شروع كردند بزنند، اينها را بشناسند و اين فرصت طلبها را كناربگذارند. و بالاخره بايد كه دولت نظارت تام داشته باشد و تمام وزارتخانه ها را درست ،به طور صحيح ، انتخاب اشخاص بكنند، و طرز عمل را يك طرز عمل صحيح قراربدهند. و البته مشغول هستند لكن بيشتر بايد عنايت داشته باشند.
اصلاح امور كارگران و رفع مشكلات آنها
و از امور مهمه اي كه هست وضع كارگرهاست ؛ كه من يك صحبت با كارگرها دارم ويك صحبت با دولت . صحبت با كارگرها اين است كه آنها گمان نكنند كه دولت يا ما درفكر آنها نيستيم ؛ خيال نكنند كه ما الان مي توانيم - بالفعل ، فورا - يك كاري براي آنهاانجام بدهيم و نمي دهيم . اينطور نيست . ما براي طبقه كارگر، براي طبقه كشاورز، براي كارمندهاي جز دولت ، بيشتر از همه مورد نظر ما اينها هستند و براي آنها فكر مي كنيم وعمل مي كنيم . چنانچه راجع به مسكنشان مشغول طرح ريزي هستند كه مسكن درست