عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 396 -  مسئوليت دولت و ارتش
صفحه : 396
و اما راجع به دولت . در اين آستانه سال جديد، البته دولت مشكلاتش خيلي زياداست و من نمي توانم بگويم اينها تقصيري در كار دارند؛ اينها همه مشغولند ولي مشكلات زياد است . بايد در اين سال جديد عنايت زياد بشود؛ اول به فرهنگ . اين فرهنگ بايد متحول بشود. فرهنگ استعماري فرهنگ استقلالي بشود. بايد معلميني كه در اين فرهنگ يا در تمام قشرهاي اساتيد و - عرض مي كنم - اينها باشد انتخاب بشوند واشخاص صحيح ، سالم . كساني كه جوانهاي ما را تربيت صحيح بكنند نه اينكه يك تربيت انگلي بكنند؛ چنانچه تا حالا بنا بر اين بوده است كه اينها را غربي بار بياورند، غربزده كنند. بايد استقلال داشته باشيد؛ بايد هيچ توجه نداشته باشيد كه در غرب چه مي گذرد.در غرب خيلي بد مي گذرد! شما گمان نكنيد كه در غرب خيلي خبر هست ، خودشان مي گويند "در غرب خبري نيست "! خبرها هست لكن خبرهاي رشد فكري و رشد انساني كم است . شما بايد مستقل باشيد و رشد انساني پيدا بكنيد. بچه ها را، جوانهاي ما را رشدانساني بدهيد. دولت بايد درست توجه بكند كه روسايي را كه انتخاب مي كند براي دانشگاهها، براي مدارس ، معلميني را كه انتخاب مي كنند آنها براي تربيت اطفال ، اينهابايد همه متحول بشود از حال سابق ؛ و كساني كه سابق در خدمت اشخاص بيگانه بودند يادر خدمت طاغوت بودند، حالا ثانيا نيايند و بچه هاي ما را باز به عقب برانند. اين هم يك مطلبي است كه در فرهنگ بسيار مهم است . و بالاخره بايد فرهنگ متحول بشود به يك فرهنگ سالم ، به يك فرهنگ مستقل ، و يك فرهنگ انساني .
ضرورت تحول فرهنگي
مسئوليت دولت و ارتش
در جهت ارتش ، ملت ما موظف است كه از ارتش - الان - حمايت بكند. ارتش راتضعيف نكنيد. ما احتياج به ارتش داريم ؛ ملت احتياج به ارتش دارد. ارتش بايد از طرف ملت حمايت بشود و تقويت بشود لكن ارتش هم بايد ملاحظه كند؛ روساي ارتش بايدملاحظه كنند كه اگر چنانچه يك اشخاصي در بين آنها هست كه در خدمت طاغوت بوده