عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 390 -  اهميت قشرهاي كارگر و دهقان در اسلام
صفحه : 390
تبليغات سوء كردند، بدانيد كه اينها منحرف هستند، اينها با اسلام مخالف هستند، اينهاايادي اشخاصي هستند كه تاكنون ما را به اسارت كشيدند، ممالك [مملكت ] ما را عقب راندند.
راي به "جمهوري اسلامي "
.. . در اين رفراندمي كه مي شود، من خودم راي مي دهم به "جمهوري اسلامي " و ازشما هم تقاضا دارم كه براي اسلام راي بدهيد و به جمهوري اسلامي راي بدهيد. آنهايي
شما همه بايد با هم همدست [و] هم پيمان باشيد؛ همه دوست هم باشيد، دوست ملت باشيد. براي اسلام خدمت كنيد. شما مي دانيد كه اين وحدت كلمه اي كه بين همه شماهاپيدا شد و اين اتكالي كه به اسلام داشتيد شما را پيروز كرد؛ پس دست از اين وحدت كلمه برنداريد و دست از اسلام برنداريد. به واسطه اسلام است كه ما مي توانيم عدالت را در همه جامعه خودمان پخش كنيم . كارگرها بدانند كه اسلام براي آنها بسياراهميت قائل است . كارمندها بدانند كه اسلام براي همه قشرها - خصوصا قشر كارگر ودهقان - بسيار اهميت قائل است ؛ ولي بايد با تدريج اين امور انجام بگيرد. دولت به فكراين معنا هست ، ما به فكر اين معنا هستيم لكن به قدري آشفته است و به قدري اينهاخرابكاري كردند كه جز با يك زمان ، نسبتا يك زماني كه بايد يك مقدار تحمل كردنمي شود اين كارها را انجام داد. اينطور نيست كه الان كسي به فكر شماها نباشد؛ ما به فكرشما هستيم ، دولت به فكر شما هست لكن يك قدري بايد شكيبايي كنيد. شما بوديد كه پنجاه و چند سال زير چكمه اين اشخاص نالايق ، اين اشخاص چپاولگر صبر كرديد؛حالا يك قدري صبر كنيد تا . . . هم منزل براي مستمندان تهيه مي شود، و هم كار خوب تهيه مي شود، و هم تعديل مي شود اين كارهايي كه بايد بشود. شما يك قدري تامل وصبر كنيد، اتكال به خدا بكنيد. و اميدوارم كه همه شما سعادتمند باشيد، هم در دنيا و هم در آخرت .
اهميت قشرهاي كارگر و دهقان در اسلام