عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 382 -  استعمار عامل جدايي
سخنراني
زمان : عصر 27 اسفند 1357 / 19 ربيع الثاني 1399
حضار: گروهي از پرسنل نيروهاي هوايي و زميني
مكان : قم
موضوع : اختلاف افكنيهاي استعمار
صفحه : 382
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
استعمار عامل جدايي
ما كمتر با شما دوستان مواجه بوديم . ما را دست استعمار از شما جدا كرد. آنها كه مي خواستند مخازن ما را ببرند، نيروهاي ما را عقب بزنند، ارتش ما را تحت فرمان قراربدهند، تمام حيثيات ملي ما را از بين ببرند، اسلام و قرآن را نابود كنند، ميان اقشار اين ملت جدايي انداختند؛ ميان ما و شما، كه هر دو سرباز اسلام هستيم ، جدايي انداختند.
تفرقه افكني و بازگشت به اختناق و استبداد
به خواست خداي متعال و قيام ملت ، با پشتيباني شما نيروي هوايي ها و بعض اقشارديگر از ارتش ، بحمدالله اين نهضت به نتيجه خود رسيد و دست ستمكاران را از كشور ماقطع كرد. و من اميدوارم كه ديگر ستمكاران نتوانند در اين مملكت ريشه پيدا كنند، يا به شما و ما حكومت كنند. من اميدوارم كه اين مملكت مال خود شما باشد و مال خود ماباشد.
برادران من ! با اتكا به ايمان و اسلام بود كه ما پيروز شديم . با اتكا به تعاليم عاليه اسلام و ايمان ما به مبادي بود كه با دست خالي غلبه كرديم بر همه قواي شيطاني . دوستان من !
زحمتهاي شما در اين مدت كه نهضت اسلامي بپا بود و تا به آخر [ادامه داشت ]مشكور است ؛ من از شما شكرگزارم . من و شما - هر دو - سرباز اسلام هستيم و هر دو بايدوفادار به اسلام و قرآن باشيم .
صفحه : 383
والسلام عليكم
بيدار باشيد، باز كيد(1) آنها نخوابيده است ؛ در كمين هستند. آنها مي خواهند تفرقه بيندازند باز بين ما و شما و بين شما با هم . بيدار باشيد، و اگر چنانچه خداي نخواسته بين شما كساني باشند كه بخواهند تفرقه بيندازند، آنها را بيدار كنيد. به آنها بگوييد كه اين تفرقه انداختن ، برگشتن به زمان اختناق و استبداد است ؛ برگشتن به زماني است كه تمام ذخاير ما را بردند و مي خواهند ببرند. دستهاي اجانب در كار است كه شماها را با هم ، وشماها را با ما، و ما را با شما جدا كنند؛ ما را از هم جدا كنند. ما و شما بايد بيدار باشيم ، بايدهوشيار باشيم . شما دوستان ما هستيد، ما دوستان شما هستيم ؛ ما با ملت و شما با ملت هستيد؛ همه ما از يك ملت هستيم ، همه ما از يك كشور هستيم ، همه ما از يك دين هستيم ؛ بايد ما همه در راه اعتلاي اسلام و اعتلاي كشور خودمان كوشا باشيم و اگر خداي ناخواسته اجانب بخواهند بين ما جدايي بيندازند، با بيداري و هوشياري ، كارهاي آنها رافلج كنيم . من از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعادت شما نيروي هوايي و ساير اقشارملت را خواستارم . خداوند شما را پايدار نگاه دارد؛ و همه ما آشنا به وظايف اسلامي خود باشيم .