عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 380 -  حكم به آقاي داريوش فروهر جهت رسيدگي به وضع كارگران
حكم
موضوع : رسيدگي به وضع كارگران
زمان : 26 اسفند 1357 / 18 ربيع الثاني 1399
مخاطب : فروهر، داريوش "وزير كار"
مكان : قم
صفحه : 380
بسمه تعالي
شما بايد هرچه سريعتر به وضع زندگي و كار آنان رسيدگي كنيد. كارگران مبارز بايدبدانند كه با حوصله و صبر انقلابي مشكلات آنان برطرف خواهد شد، و نيز مي دانند كه رسيدگي به كارخانجات و وضع كارفرمايان آنان احتياج به زماني دارد كه بشود در آن مدت دقيقا كارگران و كارمندان را به حقوق حقه خودشان رسانيد. كارفرماياني را كه حقوق كارگران را نمي پردازند به تكاليف خود آشنا نمود تا خود را مكلف به رسيدگي بدانند و يا از صحنه خارج شوند و به كارفرماياني كه به سبب همين اعتصابات ، قدرت پرداخت حقوق آنان را ندارند كمك نمود. دير يا زود بايد حقوق عقب افتاده كارگران در سراسر ايران پرداخت شود. من از كارگران شجاع مي خواهم كه به تبليغات مغرضانه بعضي عناصر گوش ندهند؛ زيرا در حكومت عدل اسلامي به بهترين وجه به آنان رسيدگي شده و حق آنان ادا مي گردد.
جناب آقاي وزير كار
اخيرا شكاياتي از كارگران شريف مي رسد مبني بر رسيدگي به وضع آنان . هيچ كس نقش اعتصابات كارگران و كارمندان كارخانجات بزرگ و كوچك را در پيشبرد هدف ملت ايران كه هدم استبداد و استعمار خانمانسوز و برقراري حكومت عدل اسلامي است نبايد فراموش كند.
بايد دستمزدها پس از رسيدگي به وضع كارخانجات افزايش يابد تا آنان ازكمبودهاي زندگي نجات يابند و مثل سايرين بتوانند در محيطي آزاد و مرفه زندگي كنند.
صفحه : 381
شنيده شده است كه اينان تقاضاي كار نموده اند. لازم است به وضع آنان هرچه بهتررسيدگي كنيد و موجبات رفاه آنان را با اشتغال به كارهاي مناسب فراهم نماييد. والسلام .
روح الله الموسوي الخميني
من از تمامي كارگران مي خواهم كه كار خود را دنبال نموده و مشغول جمع آوري مداركي باشند كه موجب تسهيل رسيدگي به كار خود، كارخانه و كارفرما شود. من دست تمامي كارگران را مي فشارم .
جناب آقاي فروهر، شما مي دانيد كه اسلام براي طبقه كارگر احترام خاصي قائل است . اسلام مي خواهد مستضعفين را ياري دهد تا سرنوشت خود را به دست گيرند. اززحمات شما در اين مورد تشكر مي كنم .
مطلب ديگر، زناني هستند كه شرايط بد محيط و اجتماع سابق آنان را از محيط سالم دور نموده است . اميدوارم كه با تغيير محيط اجتماعي ايران تمام نارواييهايي كه معلول آن محيط بود از بين برود.