عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 377 -  لزوم پشتيباني از دولت در حل مشكلات
صفحه : 377
لزوم پشتيباني از دولت در حل مشكلات
تقويت اسلام در راي دادن به جمهوري اسلامي
ما كه مصلحت اسلام و مسلمين را مي خواهيم ؛ ما كه مصلحت كشور خودمان را
مشكلات ما زياد است ؛ مشكلات دولت اسلامي زياد است . نبايد توقع داشته باشيدكه بر اين مشكلات به اين زودي بتوانيم غلبه كنيم . بايد همه ملت كمك كند به دولت اسلامي ؛ بايد همه همراي و هم صدا باشند با دولت اسلامي ؛ دولت اسلامي را همراهي كنند، پشتيباني كنند، تا بتواند بر مشكلات غلبه كند. مشكلات يكي و دوتا نيست ؛مشكلات زياد است ؛ اقتصاد ما ورشكسته است ؛ بايد به اين اقتصاد كمك كنيم ، اقتصادسالم به دست بياوريم . بايد كشاورزها به كشاورزي خودشان ادامه بدهند؛ كشاورزي درآن چيزهايي كه غذاي ملت است . كشاورزي در گندم ، در جو، در برنج و امثال آنها. ازكشاورزيهاي ديگر و از بذر چيزهاي ديگر، حتي الامكان خودداري كنند كه ما محتاج به خارج نباشيم . مملكت ما قوه اين را دارد كه صادر كند و صادر مي كرده است . در اين چندسال اينها به اسم "انقلاب سفيد" مملكت ما را به عقب راندند، فرهنگ ما را هم به عقب راندند؛ زراعت ما را هم خراب كردند؛ كشاورزي ما را هم به عقب راندند. بايد همه باهم ، دست به دست هم يكصدا، اين خرابه را آباد كنيم . اگر چنانچه سستي كنيم ممكن است كه به حال اول ، به مسائل و مصايب سابق مبتلا بشويم . بايد همه هم صدا و همراي [باشيم ] و همبستگي داشته باشيم . بدانيم كه رمز پيروزي ما، همين وحدت كلمه و اتكال به خداي متعال بود. كساني كه در بين مردم افتاده اند و تفرقه ايجاد مي كنند و كارشكني مي كنند در كار دولت ؛ تفرقه ايجاد مي كنند؛ اينها بدانند كه اين خدمت به استعمار است ؛دانسته يا ندانسته . اگر خداي نخواسته دانسته باشد، خيانت است و اگر ندانسته باشد،بدانند و اين جهالت را رفع كنند از خودشان . هر روز يك صدايي در نياورند؛ مردم رامتفرق نكنند؛ جناحها را از هم جدا نكنند. بايد همه ما با هم باشيم ؛ همه ما هم صدا باشيم ؛همه ما يك مقصد داشته باشيم .