عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 371 -  سخنراني در جمع كاركنان مخابرات "دسيسه هاي عمال خارجي "
سخنراني
مكان : قم
حضار: نمايندگان كاركنان مخابرات شهرهاي اراك ، قم ، كاشان ، محلات ، خمين ، ساوه ،تفرش ، آشتيان و دليجان
زمان : ساعت 9 شب 22 اسفند 1357 / 14 ربيع الثاني 1399(1)
موضوع : دسيسه هاي عمال خارجي
صفحه : 371
بسم الله الرحمن الرحيم
ايمان به خدا عامل پيروزي
ما الان در بين راه هستيم ؛ راه تمام نشده است . آنهايي كه خيانتكار و جنايتكار بودندريشه هايشان باز موجود است . جنايتكارهاي خارجي ، نفتخوارهاي مفتخواردست بردار نيستند. بايد هوشيار باشيد، بايد بيدار باشيد، بايد دسيسه هاي آنها را خنثي كنيد، عمال آنها الان در بين طبقات ما مي خواهند اختلاف ايجاد كنند؛ تظاهرات ضدديني بكنند(2). كارهايي بكنند كه شما قشرهاي محترم ، شما برادرهاي معظم از هم جدا
درود بر ملت مجاهد ايران ! درود بر ملتي كه با دست خالي با اتكال به خداي تبارك وتعالي و وحدت كلمه و مقصد، ريشه ظلم ، ريشه استبداد، ريشه تمام ناسازگاريها را از بيخ و بن كند! درود بر شما جوانان ! درود بر شما كه از راههاي دور آمده ايد براي تفقد از من و تفقد از اهالي اينجا! مي دانيد كه ما رنجها ديديم ؛ ملت ما خونها داد، ملت ما رنجهاكشيد. پنجاه و چند سال آنقدر رنج كشيد كه ديگر طاقت نياورد. و مي دانيد كه رمزپيروزي شما ملت بزرگ ، وحدت كلمه و اتكال به ايمان بود. اين ايمان به خدا بود كه شمارا پيروز كرد. اين ايمان به خدا بود كه از شهادت نترسيدند جوانهاي ما. ايمان به خدا آنهارا در اين مبارزه پيش برد؛ و بايد اين رمز را حفظ كنيد.
صفحه : 372
شما كه الان مخابرات در دست شما هست بايد با مخابرات خودتان اين مطالب رابرسانيد؛ و هر قدر كه مي توانيد، به هر جا كه مي توانيد، برسانيد. برسانيد كه اگر چنانچه تزلزل در اين امر حاصل بشود و اگر خداي نخواسته در اين امر سستي بشود، ممكن است اجانب ببرند. اگر اجانب در اين قضيه غالب بشوند خداي نخواسته بايد ما برگرديم به حال اول و بدتر از آن . امروز آنها فهميدند كه با اسلام و وحدت كلمه ملت ، آنها شكست خورده اند؛ آنها احساس شكست در خودشان كرده اند. و اگر خداي نخواسته در اين امرسستي بشود آنها قطع مي كنند ريشه هاي ما و ريشه اسلام را. شما بيدار باشيد برادران من !با هم متحد باشيد، هم صدا باشيد، همه با هم "جمهوري اسلامي ".
بشويد؛ همان حيله اي كه از چند صد سال پيش از اين خارجيها كرده اند و دولتهاي اسلامي را از هم جدا كرده اند و در هر ملتي بين افراد و بين اقشار مخالفت انداخته اند. اين وحدت كلمه اي كه در سرتاسر ايران پيدا شد و اين وحدت غرضي كه در سرتاسر ايران پيدا شد كه همه يك چيز مي خواستند و آن اينكه حكومت اسلام ، جمهوري اسلام درسرتاسر ايران مقصد همه بود، اتكال به خدا و مقصد اينكه حكم خدا جاري بشود وجمهوري اسلامي در ايران برقرار بشود، شما را پيروز كرد؛ تا اينجا پيروز كرد. الان وقت آن است كه رفراندم بعد از چند روزي كه خواهد شد همه شما بيدار باشيد و از كيددشمنان احتراز كنيد. آنها مي خواهند يا جمهوري را در اينجا ايجاد كنند كه اسلام نباشد،يا جمهوري دمكراتيك را - كه باز اسلام در كار نباشد، يا جمهوري دمكراتيكي اسلامي ؛دمكراتيك را كه باز يك رنگ غربي به آن بدهند. شما بايد بيدار باشيد و جز جمهوري اسلام به هيچ چيز راي ندهيد.
خداوند همه شما را تاييد كند؛ خداوند به همه شما توفيق عنايت كند. همه سالم وصحيح باشيد. خداوند ملت ما و كشور ما را از شر اجانب نجات بدهد و تمام شما راسعادتمند كند.