عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 365 -  نامه به آقاي مهدي بازرگان "ممنوعيت دخالت منسوبين "
نامه
زمان : 19 اسفند 1357 / 11 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
مخاطب : بازرگان ، مهدي
موضوع : ممنوعيت دخالت منسوبين در امور مملكتي
صفحه : 365
جناب آقاي نخست وزير
لازم است به جميع وزارتخانه ها و ادارات دولتي اخطار نماييد كساني كه از منسوبين و يا اقرباي اينجانب هستند و براي توصيه اشخاص و يا نصب و عزل اشخاص به مراكزمربوطه مراجعه مي كنند، به هيچ وجه به آنان ترتيب اثر ندهند. منسوبين و نزديكان مطلقاحق دخالت در اينگونه امور را ندارند. والسلام .
روح الله الموسوي الخميني