عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 362 -  ضربه به ملت با نام "خلق " و "مليت "
صفحه : 362
كنند؟! ملت ايران منحرف نخواهد شد.
ملت عزيز! نهضت خود را حفظ كنيد. ملت بزرگ ! اين قيام بزرگ خود را با همان عنواني كه دارد حفظ كنيد؛ اين شعار خود را حفظ كنيد. نگذاريد دستهاي اجنبي ودستهاي اجنبي خواه در او تصرف كند. من متاسفم از اين اشخاص كه دعوي مليت مي كنند و با اغراض ملت مخالفت مي كنند. آنها كه با اسم مليت و با اسم خلق دوستي خنجر به پشت ملت مي زنند بيدار بشوند بدانند كه يا سران آنها سرسپرده اجانب هستند ومي خواهند مسائل را برگردانند به حال اول ، يا بكشند طرف چپ يا بكشند طرف راست .اينها بيدار بشوند؛ ما آنها را نصيحت مي كنيم و اگر به نصيحت گوش نكنند، كار ديگرمي شود. آنها كه مي خواهند توطئه كنند، آنها كه مي خواهند منحرف كنند ملت ما را، آنهاكه مي خواهند اختلاف بيندازند بين قشرهاي ملت ، اينها توطئه گر هستند و ما ساكت نمي نشينيم . ما آنها را تاديب مي كنيم .
ملت ما خون داده است تا جمهوري اسلامي وجود پيدا كند نه جمهوري ؛ نه جمهوري دمكراتيك يعني جمهوري غربي ، يعني بي بندوباري غرب . اين تقليدها راكنار بگذاريد، اين غربزدگيها را كنار بگذاريد؛ بگذاريد ملت با اين مسيري كه [در پيش ]گرفته است ، استقلال خودش را تمام كند، و خواهد كرد ان شاءالله .
شما اي مردم ايران ، اي ملت بزرگ ايران ، اي عزيزان قم ، اي ملت عزيز قم ! آگاه
ضربه به ملت با نام "خلق " و "مليت "
آزادي بله ، توطئه نه . آزادي بيان هست ؛ هر كه هر چه مي خواهد بگويد. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه حرفها و بر رد همه اكاذيب ؛ آن قدرت باقي است ، برهان ماباقي است . ما برهان داريم ، ما حجت داريم . ما از گفته هاي - گفتار - مردم نمي ترسيم ؛ هركه هر چه دارد بگويد لكن توطئه را نمي پذيريم . خيانت به ملت را نخواهيم پذيرفت ؛چنانچه نپذيرفتيم . ملت ما تاكنون آنقدر خيانت ديده است كه ديگر نخواهد پذيرفت خيانتها را.