عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 361 -  شعارهاي اسلامي
صفحه : 361
كردند كه شهيد داديم . و آنكه يك پسر از او باقي مانده بود باز مي گفت اين را هم اهدامي كنم . اين قدرت مليت نيست ؛ اين قدرت ايمان است ، اين قدرت اسلام است . خلطنكنند، اشتباه نكنند. اين اسلام است كه غلبه كرد بر ابرقدرتها؛ اين اسلام است كه فرزندان آن به شهادت راغب هستند؛ اين قوه ايمان است كه مردم را سرتاسر ايران بسيج كرد. اين دست غيبي الهي بود كه مردم ايران را - سرتاسر - از بچه دبستاني تا پيرمرد بيمارستاني ، باهم هم صدا و با هم هم مقصد كرد. اين هيچ جبهه اي نمي تواند اين كار را بكند؛ هيچ بشري قادر نيست كه همچو بسيجي بكند؛ هيچ ملتي نمي تواند اينطور بسيج بشود. قدرت ايمان ، قوه اسلام ، قدرت معنوي ملت ، اين پيروزي را به ما ارزاني داشت . ما منت ازخداي تبارك و تعالي مي كشيم . ما منت از ولي عصر مي كشيم كه پشتيباني از ما فرمودند.
آنها كه در نوشتجات خودشان دم از دمكراتيك مي زنند، اينها يا جاهلند و نمي فهمندچه مي كنند، يا عامدند و خائن . مطبوعات تجديدنظر بكنند در نوشته هاي خود. قلمداران تجديدنظر بكنند در نوشته هاي خود؛ بگذارند ملت به همين راهي كه مي رود، همين مسيري را كه به پيروزي رسيده است به آخر برساند. اينها مگر با اسلام دشمنند؟! اينهامگر با ملت اسلام دشمنند؟! اينها مگر با كشور خودشان دشمنند كه مي خواهند منحرف
شعارهاي اسلامي
نبايد ابهامي در قضايا باشد. اگر چنانچه ابهامي در قضايا باشد يا بخواهند منحرف كنند اين نهضت اسلامي ما را، منتهي به شكست خواهد شد. خيانت به ملت است ، خيانت به اسلام است . آنها كه در صدد هستند اين نهضت را منحرف كنند از جهت اسلاميت ،آنها بدانند كه خائن بر اسلام هستند؛ خائن بر ملت هستند. امروز بايد شعار همان شعاراسلامي باشد: "جمهوري اسلامي ". آنها كه اصرار دارند اسلام را از كنار جمهوري كناربگذارند، اينها خائناني هستند كه در ملت مي خواهند اختلاف ايجاد كنند. آنها كه مي خواهند كلمه "دمكراتيك " را بر اين عبارت اضافه كنند، آنها غربزدگاني هستند كه نمي فهمند چه مي گويند.